Poslovanje – odgovorno poslovanje

Kako bismo ostvarili odgovorno poslovanje, cilj nam je da kreiramo širu ekonomsku vrednost, od koje pogodnosti ima širi krug akcionara i drugih grupa. To postižemo ponudom proizvoda, usluga i rešenja koja, na primer, pomažu kompanijama da ostanu konkurentne; utiču na poboljšanje zdravlja pojedinaca u zajednicamač, unapređuju stil života korisnika i obogaćuju društvo.

U naše usluge i proizvode spadaju usluge kontrolisanog štampanja i poslovna rešenja, uključujući eksternalizovanje poslovnih procesa i rešenja za skladištenje slika; od fotoaparata do multifunkcijskih uređaja; od kamera za prenos do digitalne radiografije; od poluprovodnika do skenera; od produkcionih štampača i štampača velikih formata do konsultantskih usluga; od projektora do kalkulatora. Pročitajte više o našim proizvodima za kućnu upotrebu, zdravstvo, poslovnim proizvodima, uslugama i rešenjima.

Naša filozofija Kyosei znači da ozbiljno shvatamo svoju odgovornost za doprinos zdravoj ekonomiji koja donosi vrednost za sve. Naš poslovni uspeh pruža podršku lokalnim i regionalnim ekonomijama i kreira vrednost za korisnike i druge akcionare poput dobavljača, zaposlenih i vlada.

Saznajte kako uzajamno delujemo sa akcionarima. Odnosi sa akcionarima

Global Compact

Picture_banner_BusinessImamo složene smernice i procedure koje nam pomažu da poštujemo primenljive zakone i propise i da na taj način ispunjavamo očekivanja akcionara. Međutim, odgovorno poslovanje za nas predstavlja više od usaglašenosti sa zakonom; ono se odnosi i na to kako očekujemo da se naši zaposleni ponašaju na radnom mestu; kako se odnosimo prema njima; i na postupke koje preduzimamo da poslujemo pošteno i bezbedno, štiteći naše kupce i životnu sredinu, radeći etički, plaćajući poreze i demonstrirajući sve to u praksi.

Picture_UNGC logoDa bismo naglasili svoju posvećenost odgovornom poslovanju i da bismo formalizovali taj pristup, već smo preduzeli mere da ugradimo održivost u našu strategiju, kulturu i poslovanje – Canon Europe je potpisao Globalni dogovor Ujedinjenih nacija, obavezujući se na njenih 10 opšteprihvaćenih principa u oblastima ljudskih prava, rada, životne sredine i borbe protiv korupcije.

Saznajte kako pružamo podršku društvu i društvenoj odgovornosti.
Saznajte kako smanjujemo svoj uticaj na životnu sredinu.

Canon EMEA izveštaj o održivosti za 2013

Usaglašenost i radnje

Kao podružnica Canon Inc., naše matične kompanije, pridržavamo se internih procesa upravljanja, što obuhvata učešće na sastanku Proširenog odbora za korporativnu etiku i usaglašenost, koji donosi odluke o merama koje doprinose usaglašenosti. Usaglašenost smatramo kategorijom korporativnog upravljanja, uz etičku trgovinu, zakone i propise, ekonomske uticaje, odgovornosti poslodavca i zaposlenog i bezbednost proizvoda.

Naša interna grupa za procenu usaglašenosti obezbeđuje da razumemo i uzmemo u obzir uticaje novih zakonskih propisa koji utiču na naše poslovanje pre donošenja, kako bismo mogli da isplaniramo odgovarajuće radnje. Usaglašenost sa zakonskim propisima podstiče korisnike tako što nam pomaže da prodajemo usaglašene i bezbedne proizvode na fer i odgovoran način.

Poštujemo primenljive zakone i propise u mnogim zemljama u kojima poslujemo. Učestvujemo u industrijskim udruženjima i grupama radi razmatranja aspekata propisa u vezi sa životnom sredinom i bezbednosti proizvoda, sa ciljem održavanja koraka sa razvojem zakonskih propisa i aktivnog traženja prilika za učestvovanje u njihovom kreiranju. U članstva spadaju DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japan Business Council in Europe (JBCE), COCIR i CSR Europe.

Direktiva o isluženoj električnoj i elektronskoj opremi (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE)

Propis REACH

Zabrana opasnih supstanci (Restriction of Hazardous Substances – RoHS)

Direktiva o baterijama i akumulatorima

Direktiva o ambalaži

Deklaracije o ekološkoj prihvatljivosti

Listovi sa bezbednosnim podacima (za materijal)

Sarbanes-Oxley zakon

ISO 9001

ISO 27001

Kodeks ponašanja

ISO 14001

Ekološki prihvatljiva nabavka

Patenti

Borba protiv falsifikovanja

Minerali iz Demokratske Republike Kongo

Odnosi sa investitorima

Zaposleni

Upravljanje lancem nabavke

Sprečavanje podmićivanja i korupcije

Pokloni i reprezentacija

Fer konkurencija

Odnosi sa akcionarima

Direktiva o isluženoj električnoj i elektronskoj opremi (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE)

Kompanija Canon poštuje direktivu Evropske unije (EU) (2012/19/EU) o isluženoj električnoj i elektronskoj opremi, koja za cilj ima smanjivanje uticaja islužene elektronike na životnu sredinu. WEEE direktiva predstavlja deo zakona u svakoj zemlji članici EU. Saznajte više o kompaniji Canon i WEEE direktivi.

  Vrh

Propis REACH

Propis REACH EK br. 1907/2006 zahteva revidiranje svojstava hemikalija radi utvrđivanja potencijalnih rizika po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Kompanija Canon blisko sarađuje sa svojim lancem nabavke kako bi se zagarantovala stalna usklađenost sa propisom REACH. Saznajte više o kompaniji Canon i propisu REACH. Saznajte više o programu ekološki prihvatljive nabavke kompanije Canon.

  Vrh

Zabrana opasnih supstanci (Restriction of Hazardous Substances – RoHS)

Kompanija Canon poštuje RoHS direktivu (2011/65/EU) i u nekim slučajevima prevazilazi njene zahteve. Cilj RoHS direktive je maksimalno smanjivanje uticaja islužene električne i elektronske opreme na kraju radnog veka, smanjivanjem zakonom dozvoljenih količina šest supstanci koje oprema može da sadrži. Proizvodi koji se prodaju u Evropskoj uniji trenutno ne smeju da sadrže količine olova, kadmijuma, žive, heksavalentnog hroma, polibromiranih bifenila (PBB) i polibromiranih difenil etara (PBDE) veće od dozvoljenih. Pripremamo se za dodatne supstance koje će biti dodate RoHS propisima, a koje će se primenjivati 2017. godine. Saznajte više o isluženoj električnoj i elektronskoj opremi.

  Vrh

Direktiva o baterijama i akumulatorima

Kao proizvođač ili uvoznik baterija, član smo sistema za recikliranje iskorišćenih baterija i akumulatora u svakoj zemlji članici Evropske unije (EU) u kojoj poslujemo. Ispunjavamo obaveze u vezi sa obaveštavanjem i finansiranjem prikupljanja i obrade baterija. Cilj EU direktive o baterijama (2013/56/EC) je smanjivanje uticaja baterija i akumulatora na životnu sredinu i povećanje obima recikliranja iskorišćenih baterija i akumulatora.

Neki naši kalkulatori dizajnirani su tako da se napajaju samo pomoću solarne energije, pa uopšte ne koriste bateriju, a dostupni su i modeli sa dvostrukim napajanjem (solarno/baterija) koji štede energiju. Saznajte više o našem asortimanu kalkulatora koji štede energiju i načinima za recikliranje baterija.

  Vrh

Direktiva o ambalaži

Kompanija Canon učestvuje u programima za recikliranje ambalaže i pomaže u finansiranju prikupljanja i recikliranja ambalažnog otpada. To je u skladu sa direktivom Evropske unije o ambalaži i ambalažnom otpadu (94/62/EC) i lokalnim propisima u zemljama u kojima imamo nacionalne prodajne kancelarije. Takođe nastavljamo sa smanjivanjem potrebne količine materijala za pakovanje proizvoda.

  Vrh

Deklaracije o ekološkoj prihvatljivosti

Kompanija Canon pravi deklaracije o ekološkoj prihvatljivosti radi pružanja informacija o atributima ekološke prihvatljivosti svojih proizvoda, što obuhvata upotrebu materijala i energetsku efikasnost. Više informacija o deklaracijama o ekološkoj prihvatljivosti potražite od nacionalne kancelarije kompanije Canon.

  Vrh

Listovi sa bezbednosnim podacima (za materijal)

Listovi sa bezbednosnim podacima (za materijal) ((Material) Safety Data Sheets – MSDS) pružaju informacije o potencijalnim efektima izlaganja hemikalijama i drugim supstancama potencijalno opasnim po zdravlje. Posetite našu MSDS veb stranicu kako biste pronašli listu svih mastila i tonera koji se koriste u proizvodima kompanije Canon i materijala za servisiranje koje koriste naši servisni tehničari. Na tom sajtu možete pronaći i Océ MSDS. Ako imate pitanja o MSDS dokumentaciji, obratite se nacionalnoj kancelariji kompanije Canon.

  Vrh

Sarbanes-Oxley zakon

Pošto se akcijama kompanije Canon trguje na njujorškoj berzi, Canon poštuje Sarbanes-Oxley zakon.

  Vrh

ISO 9001

Na nekoliko lokacija kompanije Canon Europe koristi se sistem za upravljanje kvalitetom sa sertifikatom ISO 9001. To se odnosi na procese u vezi sa kvalitetom u okviru organizacije sa ciljem ispunjavanja zahteva klijenata i drugih zakonskih propisa. Ne odnosi se na kvalitet proizvoda. Pronađite listu lokacija sa sertifikatom ISO 9001. Pronađite listu Océ lokacija sa sertifikatom ISO 9001.

  Vrh

ISO 27001

Kompanija Canon Europe dobila je sertifikat ISO 27001 za svoj sistem upravljanja bezbednošću informacija, što klijentima omogućava da sa pouzdanošću znaju da poštujemo vrhunske standarde. ISO 27001 pokriva sve aspekte bezbednosti informacija, od rizika i upravljanja kontrolom do bezbednosti proizvoda i upravljanja nezgodama.

  Vrh

Kodeks ponašanja

Svi zaposleni u kompaniji Canon moraju da poštuju naš kodeks ponašanja koji se primenjuje na sve kompanije iz grupe. On pruža okvir koji nam omogućava da ispunjavamo pravne i etičke poslovne obaveze. Postavlja standarde za odgovorno ponašanje zaposlenih u raznim oblastima, od zaštite poverljivih informacija do zabrane neispravnog ponašanja. Podršku kodeksu pružaju dodatne smernice u vezi sa radnim mestom u regionu EMEA.

  Vrh

ISO 14001

Kompanija Canon od 2007. poseduje sertifikat za strogi standard za upravljanje uticajem na životnu sredinu ISO 14001, a za cilj ima i stalno unapređivanje na svim svojim lokacijama. Sertifikat trenutno poseduje približno 200 lokacija u 25 zemalja u regionu EMEA. Kako proces integracije sa kompanijom Océ bude napredovao, odgovarajuće lokacije će dobijati globalni sertifikat kompanije Canon.

  Vrh

Ekološki prihvatljiva nabavka

Program ekološki prihvatljive nabavke pokrenuli smo u regionu EMEA 2008. kako bismo obezbedili nabavku bezbednih materijala i komponenti. Od dobavljača se traži da provere da li poštuju odgovarajuće propise, kao i da nadgledaju sopstvene dobavljače. Opseg propisa ide od onih u vezi sa opasnim hemikalijama do onih koji se odnose na seču drveća.

Dobavljače procenjujemo na osnovu procene rizika. Upitnik za dobavljače ažuriramo u skladu sa promenama odgovarajućih propisa. Novi dobavljači moraju da popune kompletan upitnik i mogu da se kvalifikuju za procenu; od aktuelnih dobavljača se traži da provere da li poštuju izmenjene propise.

Sarađujemo sa dobavljačima radi postizanja napretka u oblastima gde je to potrebno. To nam pomaže da budemo sigurni da su delovi i proizvodi koje kupujemo usklađeni sa primenljivim zakonodavstvom Evropske unije, kao i sa globalnim programom kompanije Canon za ekološki prihvatljivu nabavku kako bi klijenti bili zaštićeni od opasnih hemikalija. Saznajte više o globalnom programu kompanije Canon za ekološki prihvatljivu nabavku.

  Vrh

Patenti

Svake godine podnosimo zahteve za sve veći broj patenata u regionu EMEA, čime štitimo nove proizvode i tehnologije. Tu spadaju hardver i softver; potrošni materijal; optički proizvodi; medicinski uređaji, kao i softver za upravljanje štampanjem i skeniranjem. Gde je to moguće, zaštićujemo svoje patente u regionu EMEA od trećih strana koje narušavaju naša prava.

Pošto proširujemo poslovanje akvizicijom drugih kompanija i novim tržištima, imamo sve veću potrebu da zaštitimo pronalaske i procese koje smo započeli u regionu EMEA, i preduzimamo korake da se izborimo sa ovim izazovima.

  Vrh

Borba protiv falsifikovanja

Uporni smo u nastojanju da uklonimo falsifikovane ili “lažne” Canon proizvode iz prodaje. Naš interni tim za zaštitu intelektualne svojine usko sarađuje sa policijom, carinom, agencijama za trgovačke standarde i nacionalnim i međunarodnim organizacijama da bi sprečio da falsifikovani Canon proizvodi dospeju na tržište. To nam pomaže da zaštitimo svoju robnu marku i reputaciju, kao i svoje klijente. Falsifikovani Canon proizvodi su nezakoniti, i korišćenje takvih proizvoda moglo bi zapravo biti štetno za kupce. Lažni proizvodi takođe verovatno nisu usaglašeni sa evropskim zakonima za zaštitu životne sredine, kao što su WEEE i REACH. Pročitajte više o inicijativama protiv falsifikovanja i o informacijama o paralelnim proizvodima.

  Vrh

Minerali iz Demokratske Republike Kongo

Pogledajte informacije na veb stranici kompanije Canon Inc.

  Vrh

Odnosi sa investitorima

Više informacija potražite na našoj globalnoj veb stranici za odnose sa investitorima.

  Vrh

Zaposleni

Od svojih zaposlenih očekujemo visoke standarde, a pružamo im bezbedno okruženje za rad i jednake prilike. Imamo različite smernice i praksu za postizanje fer odnosa prema zaposlenima i odgovorno poslovanje, što obuhvata sprečavanje podmićivanja i korupcije, fer konkurenciju, poklone i reprezentaciju i društvene medije. Te smernice zaposlenima pomažu da razumeju relevantne procedure i prihvatljivo ponašanje. Pročitajte više o našim smernicama u vezi sa radnim mestom i prilikama za razvoj karijere.

  Vrh

Upravljanje lancem nabavke

Kodeks za dobavljače kompanije Canon u regionu EMEA zahteva od svih naših dobavljača da rade u skladu sa međunarodnim standardima u vezi sa radom, ljudskim pravima i životnom sredinom. Ovaj kodeks ugrađen je u naše Opšte uslove i odredbe za kupovinu.

Takođe, pogledajte Smernice za nabavku kompanije Canon Inc. i smernice za dobavljače u vezi sa ljudskim pravima, dečjom radnom snagom i etičkom, fer i društvenom poslovnom praksom.

  Vrh

Sprečavanje podmićivanja i korupcije

Saznajte više o našim smernicama u vezi sa radnim mestom.

  Vrh

Pokloni i reprezentacija

Saznajte više o našim smernicama u vezi sa radnim mestom.

  Vrh

Fer konkurencija

Svi zaposleni prolaze obaveznu obuku, uz podršku mreže nacionalnih pravnih savetnika koji mogu da daju savete na ovu temu.

  Vrh

Odnosi sa akcionarima

Sarađujemo i uzajamno delujemo sa širokim krugom akcionara – od onih koji koriste naša rešenja i usluge do onih koji nam pomažu da ih razvijamo i pružamo. Saznajte više o našim akcionarima. Odnosi sa akcionarima

  Vrh

spacer
					image
Poslovanje
WEEE direktiva
Propis REACH
Direktiva o baterijama
ISO 9001
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti