Direktiva o baterijama – iskorišćene baterije

Kao proizvođač ili uvoznik baterija, kompanija Canon je član sistema za recikliranje iskorišćenih baterija i akumulatora u svakoj od zemalja članica Evropske unije (EU) u kojoj posluje. Takođe ispunjavamo obaveze u vezi sa obaveštavanjem i finansiranjem prikupljanja i obrade baterija.

Direktiva o baterijama
Direktiva EU o baterijama i akumulatorima i iskorišćenim baterijama i akumulatorima (2013/56/EC) („Direktiva“) objavljena je 2008. i predstavlja zakon u svim državama članicama EU. Za cilj ima povećanje obima recikliranja iskorišćenih baterija i akumulatora radi smanjivanja njihovog uticaja na životnu sredinu.

Korisnici mogu da predaju iskorišćene baterije iz proizvoda kompanije Canon na opštinskom mestu za prikupljanje ili na registrovanom mestu za preuzimanje.

Informacije za korisnike – EU i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Donji simbol ukazuje na to da bi baterije i akumulatore iz proizvoda trebalo odložiti odvojeno od kućnog otpada, u skladu sa Direktivom i lokalnim zahtevima.

Simbol na baterijama

Ako je ispod gornjeg simbola odštampan hemijski simbol, to ukazuje na to da baterija ili akumulator sadrži teški metal (živa, kadmijum ili olovo) u koncentraciji koja je veća od one navedene u Direktivi.

Baterije i akumulatori ne smeju da se odlažu sa nesortiranim komunalnim otpadom. Korisnici baterija i akumulatora moraju da koriste dostupnu infrastrukturu za vraćanje, recikliranje i obradu baterija i akumulatora.

Ako proizvod kompanije Canon sadrži baterije koje nije moguće ukloniti, kompletan proizvod je već pokriven EU WEEE (Islužena električna i elektronska oprema) direktivom i trebalo bi ga predati na ovlašćenom mestu za prikupljanje islužene električne i elektronske opreme. Mesto za prikupljanje zatim će preduzeti odgovarajuće mere radi recikliranja i obrade proizvoda, što obuhvata i baterije.

Učestvovanje korisnika u prikupljanju i recikliranju baterija i akumulatora važno je radi maksimalnog smanjivanja bilo kakvih potencijalnih efekata baterija i akumulatora na životnu sredinu i zdravlje ljudi usled supstanci koje se koriste u baterijama i akumulatorima.

U EU postoje zasebni sistemi za prikupljanje i recikliranje baterija i akumulatora. Da biste saznali više o sistemima za recikliranje baterija i akumulatora dostupnim u vašoj oblasti, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za upravljanje otpadom ili službi za odlaganje otpada.

spacer
					image
Poslovanje
WEEE direktiva
Propis REACH
ISO 9001
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti
Canon Europe sustainability report