Rečnik

Bez ugljenika

Recikliranje u zatvorenom procesu (materijal)

Obostrano

Modeli fabrički obnovljeni u novo stanje

Recikliranje

Priprema za ponovnu upotrebu

Ponovna upotreba

2-na-1 (2-up), 4-na-1 (4-up), N-up

Bez ugljenika

„Bez ugljenika znači da se kroz transparentan proces izračunavanja emisija, njihovog smanjivanja i kompenzacije preostalih emisija u potpunosti eliminiše neto emisija ugljen-dioksida.“*
*Definicija Odseka za energiju i klimatske promene Vlade Velike Britanije, oktobar 2009.

  Vrh

Recikliranje u zatvorenom procesu (materijal)

Proizvodi na kraju životnog veka prikupljaju se preko sistema za prikupljanje kompanije Canon, a materijali se izdvajaju mehaničkom ponovnom obradom u fabrici kompanije Canon radi korišćenja u obliku sirovina za proizvodnju novih proizvoda/delova kompanije Canon (ne samo za iste proizvode). Ti proizvodi se ponovo prikupljaju na kraju sledeće faze upotrebe i obrađuju se na isti način.

  Vrh

Obostrano

Štampanje sa obe strane papira; poznato je i pod nazivom dvostrano štampanje.

  Vrh

Modeli fabrički obnovljeni u novo stanje

FPNM uređaj je novo izdanje originalnog modela koji je napravljen od novih i postojećih delova. Originalna oprema se prikuplja sa tržišta, šalje fabrici kompanije Canon i rastavlja do nivoa konstrukcije. Rastavljeni delovi se temeljno čiste i u potpunosti testiraju, a zatim ponovo sastavljeni uređaj prolazi kroz isti proces provere kvaliteta kao novoproizvedeni uređaj, pri čemu se garantuje da ima isti kvalitet i performanse kao i originalni uređaj.

  Vrh

Recikliranje

Svaka operacija obnavljanja koja podrazumeva ponovnu obradu otpadnog materijala i pretvaranje u nove proizvode, materijale ili supstance, bez obzira da li je u pitanju originalna ili neka druga namena, bez promene konfiguracije materijala. Obuhvata ponovnu obradu organskog materijala, ali ne obuhvata obnavljanje energije i ponovnu obradu u materijale koji će se koristiti kao gorivo ili za operacije ponovnog popunjavanja.

  Vrh

Priprema za ponovnu upotrebu

Proizvodi se vraćaju u fabriku kompanije Canon ili u lokalni centar kompanije Canon radi pripreme za ponovnu upotrebu koja ne zahteva puno rada (npr. zamena delova kao deo preventivnog održavanja) i dovođenja proizvoda u odgovarajuće stanje radi ponovne prodaje/iznajmljivanja.

  Vrh

Ponovna upotreba

Sve operacije koje podrazumevaju ponovnu upotrebu proizvoda ili komponenti koje ne predstavljaju otpad, u istu svrhu za koju su prvobitno bili namenjeni.

  Vrh

2-na-1 (2-up), 4-na-1 (4-up), N-up

2-na-1 (2-up): štampanje dve stranice na jednoj strani medija (npr. lista papira formata A4).
4-na-1 (4-up): štampanje četiri stranice na jednoj strani medija.
N-up: štampanje više stranica na jednoj strani medija.

  Vrh

spacer
					image
Životna sredina
Proizvodnja
Korišćenje
Recikliranje
Operacije
ISO 14001
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti
Canon Europe sustainability report