Pravila i uslovi kampanje Canon Business Evolution

Opšti uslovi
1. Kampanja „Canon Business Evolution” (u daljem tekstu: „Kampanja”) organizuje se kako bi se stvorio interesa za Canonove poslovne proizvode i rešenja. Kampanja će se realizovati kroz promociju izabranih Canon uređaja i organizovanjem događaja pod nazivom Canon Business Lounge.

Organizator Kampanje
2.1 Organizator Kampanje je Canon CEE GmbH, OberlaaerStrasse 233, A-1100 Vienna (u daljem tekstu: „Canon“)
2.2 Canon ima pravo da koristi određene elemente Kampanje lokalnog Canon prestavništva. Lokalno Canonovo prestavništvo u Srbiji, Omladinskih brigada 90v
110000 Beograd

Registracija za učešće u Kampanji:
3.1 Kako bi se uključili u Kampanju, učesnici mogu da se registruju putem internet stranice www.canon.rs/evolution/malex
3.2 Registracijom za priključivanje Kampanji, učesnici prihvataju pravila i uslove i potvrđuju da su stariji od 18 godina, kao i da su sposobni da putuju.
3.3 Registracija ne podrazumeva bilo kakvu obavezu kupovine Canon proizvoda.

Vreme i mesto realizacije Kampanje
4.1 Kampanja će trajati od 1. oktobra 2012. do 31. decembra 2012. godine.
4.2. Korisnici će se registrovati za učestvovanje u Kampanji najkasnije na dan 31.12.2012.
4.3 Ova Kampanja je otvorena za državljane sledeće zemlje Srbije (uneti naziv zemlje)

Elementi Kampanje:
5.1 Kampanja se sastoji od tri elementa:
a) Bonusa Evolution;
b) Događaja pod nazivom Canon Business Lounge;
c) Nagradnog putovanja.

5.2 Bonus Evolution
5.2.1 Svi Učesnici koji se registruju putem internet stranice navedene pod tačkom 3.1 i koji tokom Kampanje kupe proizvode navedene na ovom veb-sajtu stiču pravo na bonus Evolution.
5.2.2 Bonus Evolution se Učesnicima dodeljuje u formi popusta na cenu.
5.2.3 Canon neće biti odgovoran ukoliko neki od proizvoda obuhvaćen bonusom Evolution ne bude raspoloživ.
5.2.4 Bonus Evolution ne važi pri kupovini Canon proizvoda za koje je sa kompanijom Canon ugovorena posebna cena u okviru različitih projekata i tendera.

5.3 Canon Business Lounge
5.3.1 Događaj Canon Business Lounge organizuju lokalna predstavništva Canon kompanije i lokalni Canonovi distributeri kako bi učesnicima prezentovali informacije o Canon poslovnim proizvodima, rešenjima i uslugama.
5.3.2 Svi učesnici registrovani u skladu sa tačkom 3.1 imaju pravo da prisustvuju Canon Business Lounge-u.
5.3.3 Svi učesnici koji budu pristustvovaliCanon Business Lounge-u mogu učestvovati u takmičenju koje se tokom pomenutog događaja organizuje, na kome će glavni dobitak biti Nagradno putovanje.
5.3.4 Detaljna pravila i uslove učešća u takmičenju učesnici mogu dobiti tokom Canon Business Lounge-a.
5.3.5 Rezultati takmičenja biće direktno saopšteni pobednicima, ne kasnije od 30 dana po završetku Canon Business Lounge-a.

5.4 Nagradno putovanje
5.4.1 Destinacija nagradnog putovanja je Austrija (Špilberg), tokom drugog tromesečja 2013. godine.
5.4.2 Nagradno putovanje obuhvata sledeće: transfer od Bugarske do destinacije nagradnog putovanja (Špilber, Austrija) i nazad, prevoz u okviru Špilberga, smeštaj koji uključuje najmanje jedno noćenje, večeru i ručak, vožnju Red Bull Ring-om (u automobilima Formula Renault i KTM X).
5.4.3 Neophodno je da učesnici koji osvoje Nagradno putovanje u vreme samog putovanja poseduju važeću vozačku dozvolu i pasoš.
5.4.4 Potrebno je da učesnici koji su osvojili Nagradno putovanje plate sve poreske takse i dažbine vezane za osvajanje nagrade.
5.4.5 Ukoliko bilo ko od pobednika odbije da prihvati Nagradno putovanje, neće postojati mogućnost bilo kakve kompenzacije. Takođe, ni pod kakvim uslovima pobedniku neće biti ponuđena bilo kakva novčana naknada ili alternativna nagrada.

Prava i obaveze kompanije Canon:
6.1 Canon zadržava pravo da u okviru promocije angažuje treća lica – operatora koji će kontaktirati učesnike, dobijati i obrađivati informacije i dokumenta dobijena od strane učesnika.
6.2 Canon zadržava svoje apsolutno diskreciono pravo da diskvalifikuje, nepotpune, nečitke ili nevažeće unete podatke. Canon zadržava pravo da iz Kampanje isključi učesnike koji ne zadovoljavaju zahteve definisane Pravilima i uslovima učešća u Kampanji.
6.3 Canon zadržava svoje diskreciono pravo da otkaže ili prekine Kampanju.
6.4 Canon zadržava pravo da se ne uključuje u pisanu komunikaciju ili neku drugu vrstu kontakta sa Učesnicima Kampanje.
6.5 Canon nije odgovoran za kvalitet komunikacije putem interneta, kao ni za kvalitet pruženih internet usluga, opreme ili softvera koje pružaju treća lica.
6.6 Canon će sprovoditi Kampanju u skladu sa definisanim pravilima i uslovima.

Lični podaci
7. Prihvatanjem Pravila i uslova učešća u Kampanji, učesnici daju saglasnost da organizator obrađuje njihove lične podatke, uključujući i prikupljanje podataka, njihovo beleženje, sakupljanje, čuvanje, prilagođavanje, promenu, obnovu i korišćenje za buduće marketinške aktivnosti.

Informacije o Pravilima i uslovima Kampanje
8.1 Pravila i uslovi učešća u Kampanji nalaze se na veb-sajtu www.canon.rs/evolution/malex 
8.2 Obaveštenje o otkazivanju Kampanje, promenama Pravila i uslova učešća, ili njenom prevremenom završetku biće objavljeno na veb-sajtu Kampanje.


Odricanje odgovornosti
Canon neće biti odgovoran za bilo kakve neposredne ili posredne gubitke, štetu ili povrede bilo kakve vrste, nastale iz bilo kog razloga, koje bilo koji učesnik u ovoj Kampanji pretrpi, ukoliko je to u skladu sa zakonom. Nasuprot tome, nijedna tačka ovih pravila i uslova neće imati mogućnost da ukine ili ograniči odgovornost Canona u slučaju povrede ili smrti učesnika, izazvane krajnom nepažnjom ili svesnom namerom kompanije Canon.

Canon neće biti odgovoran ukoliko ne uspe da ispuni uslove ove ponude, a u slučaju da su okolnosti nastale usled više sile razlog za njihovo neispunjavanje. Takve okolnosti će uključivati, ali neće biti ograničene na, izuzetno loše vremenske uslove, požar, poplavu, rat, zemljotres, nerede, industrijski spor, terorizam, višu silu, ili događaje koji bez krivice bilo koje strane potpuno onemogućavaju uspešno sprovođenje kampanje.

 

spacer
					image