Mere predostrožnosti

Napomene u vezi sa bezbednošću mreže radi sprečavanja pristupa mrežnim kamerama od strane neovlašćene treće strane

Primenjuje se na sve modele kamera

Da biste sprečili neovlašćenu treću stranu da pristupi vašim mrežnim kamerama, imajte u vidu sledeće:

  • Izričito se preporučuje da promenite početnu administratorsku lozinku, kao i da je nakon toga povremeno menjate.
  • U početnom podešavanju, postavke [Privileged Camera Control] (Privilegovana kontrola kamere), [Camera Control] (Kontrola kamere), [Video Distribution] (Distribucija video zapisa) i [Audio Distribution] (Distribucija audio zapisa) omogućene su kao privilegije za korisnički pristup. Ako ne želite da pružite te privilegije korisnicima gostima, onemogućite postavke.

Mere za sprečavanje udara groma

Primenjuje se na sve modele kamera

  • Ovi proizvodi izloženi su riziku direktnog, indukovanog, povratnog udara groma itd. Preporučujemo da pre instalacije kamera implementirate mere za sprečavanje udara groma kako biste smanjili rizik.

Smernice za zamenu delova

Primenjuje se na modele PTZ kamera VB-Rxx

  • Sledeći delovi smatraju se potrošnim materijalom i nisu pokriveni ograničenom garancijom. Pored toga, informacije o radnom veku proizvoda navedene u [ ] predstavljaju referentne vrednosti kada se okretanje dela od 360° ponavlja u uslovima temperature 25+/-10°; stoga se razlikuju u zavisnosti od načina upotrebe ili okruženja u kojem su kamere instalirane.
1. Stepenasti motor[4 miliona pokreta*]
2. Kontaktni prsten

[4 miliona pokreta*]
*Jedan pokret je 360°.
  • Ako je potrebna zamena tih delova, obratite se lokalnom servisu.
  • Period dostupnosti funkcionalnih delova za popravku je sedam godina nakon datuma prestanka proizvodnje.

Preventivne mere protiv zamagljivanja kupole

Primenjuje se na modele fiksnih kupolnih kamera VB-M64xVE i H65xVE za upotrebu na otvorenom

  • Kupola na ovim proizvodima može da se zamagli (materijal kupole se zamagli itd.) tokom godina.
  • Da biste sprečili pojavu ovog fenomena, preporučujemo da koristite štitnik od sunca (prodaje se odvojeno).

Upozorenje o proizvodima „klase A“ i elektromagnetnim smetnjama

Odnosi se na: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • Ovi proizvodi „klase A“ namenjeni su za upotrebu u industrijskim ili komercijalnim okruženjima. U kućnom okruženju ovi proizvodi mogu da izazovu radio smetnje, a u tom slučaju se od korisnika traži da preduzme odgovarajuće mere.