Uslovi i odredbe i Izjava o privatnosti

Uslovi i odredbe za Canon Gallery

Ažuriraćemo ove uslove i odredbe s vremena na vreme. Obaveštavaćemo vas o promenama ovih uslova i odredbi tako što ćemo ih objavljivati na mreži. Takođe ćemo koristiti bilo koje sredstvo komunikacije koje vi pružite da bismo vas obavestili o značajnim promenama ovih uslova i odredbi, ako postoje. Ako nastavite da koristite Canon Gallery nakon što objavimo ažurirane verzije ovih uslova i odredbi, saglasni ste da budete obavezani ažuriranim uslovima.

1. Šta je to Canon Gallery?

Canon Gallery i Canon Showcase su veb stranice kojima upravlja Canon, a posvećene su prikazivanju korisnički generisanog sadržaja (KGS). Nakon kreiranja naloga u procesu registracije, dobijate mogućnost otpremanja i slanja digitalnog sadržaja, poput fotografija i/ili slika („sadržaj“), kompaniji Canon, radi javnog prikazivanja na portalu Canon Gallery. Canon može da prikaže vaš sadržaj na portalu Canon Gallery ako on zadovoljava ove uslove i odredbe i inače je pogodan za javno prikazivanje.

Nakon kreiranja naloga, biće vam dodeljen Canon iD. Ovaj Canon iD će vam biti potreban prilikom svakog otpremanja i slanja sadržaja radi prikaza na portal Canon Gallery. Canon iD koji imate ili dobijete takođe možete da koristite za pristup Canon uslugama dostupnim onlajn. Kompletne uslove i odredbe u vezi s korišćenjem Canon iD-a potražite ovde [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Preostali uslovi i odredbe na ovoj strani odnose se na lokaciju Canon Gallery i njeno korišćenje i predstavljaju dodatak kompletnim uslovima i odredbama koji se odnose na vaš Canon iD. 

2. Ko može da koristi portal Canon Gallery?

Nakon što kreirate nalog, možete da pošaljete sadržaj radi javnog prikazivanja na portalu Canon Gallery ako se nalazite u Evropi, na Bliskom istoku i Africi i imate najmanje 18 godina. Svi mogu da pristupaju portalu Canon Gallery i da ga pregledaju. Međutim, samo vlasnik naloga može da otprema i šalje sadržaj na portal Canon Gallery. Vlasnik naloga koji je mlađi od 18 godina sme da registruje i/ili kreira nalog i šalje sadržaj samo uz izričitu dozvolu roditelja ili staratelja.

3. Korišćenje vašeg sadržaja

Potvrđujete da sadržaj predstavlja vaše originalno delo, da nije uvredljiv ni nezakonit i da ne krši ničija prava (što obuhvata i pravo na privatnost).

Vi zadržavate autorsko pravo na celokupan sadržaj koji ste poslali, ali dajete saglasnost da Canon prikazuje vaš sadržaj na portalima Canon Gallery, Canon Showcase, na Canon društvenim mrežama (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) i Canon sajtovima unutar regiona EMEA („lokacije“) besplatno i trajno.

Canon će vas, kao vlasnika naloga, označiti kao autora poslatog sadržaja ako taj sadržaj prikaže na tim sajtovima. Ako niste autor poslatog sadržaja, morate da pribavite saglasnost od autora sadržaja da sadržaj pošaljete pod svojim imenom i budete identifikovani i označeni kao njegov autor.

4. Kako Canon može da koristi vaš sadržaj

Canon zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju odluči hoće li prikazati bilo koji sadržaj koji ste poslali ili ne. 

Sav poslati sadržaj podleže moderaciji od strane kompanije Canon ili njenog ovlašćenog predstavnika kako bi se osiguralo da je sadržaj pogodan za prikaz na gore navedenim sajtovima. Canon može da odluči da ne prikaže određeni poslati sadržaj iz različitih razloga, te stoga ne treba da budete uvređeni ili uznemireni u slučaju da Canon odluči da ne prikaže vaš sadržaj.

Kako bi određeni sadržaj mogao da bude prikazan na sajtovima, može biti neophodno da Canon iseče, smanji veličinu ili na drugi način izmeni vaš sadržaj u svrhu prikaza na sajtovima. Slanjem sadržaja slažete se da Canon može izmeniti vaš sadržaj u slučaju da Canon proceni da je to potrebno.

5. Canon zadržava pravo da stupi u kontakt s vama

Canon će možda želeti da stupi u kontakt s vama u vezi s vašim sadržajem, npr. ako Canon želi da predstavi vaš sadržaj na portalu Canon Showcase. U skladu s tim, ovim se slažete da Canon ili njegov ovlašćeni predstavnik može da stupi u kontakt s vama koristeći kontakt adresu koju ste uneli pri kreiranju naloga. 

6. Prava treće strane

Neophodno je da osigurate saglasnost svih vlasnika prava u vašem sadržaju koji predstavljaju treću stranu pre slanja sadržaja radi javnog prikazivanja na sajtovima.

Vlasnik prava može biti brend ili kompanija treće strane, osoba prikazana na slici ili čuvena zgrada. Neophodno je da se uverite da raspolažete svim neophodnim pravima i saglasnostima pre slanja sadržaja radi prikaza. Pri slanju sadržaja, Canon će PODRAZUMEVATI da raspolažete svim neophodnim pravima i da ste pribavili saglasnost svih osoba ili brendova prikazanih u bilo kojem delu sadržaja. Canon ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost za kršenje prava treće strane prikazivanjem vašeg sadržaja na sajtovima, nastalog usled vašeg slanja sadržaja i sve zahteve treće strane će usmeriti prema vama.

7. Vaša odgovornost

Odgovorni ste za sadržaj koji šaljete.

Ako bilo koji poslati sadržaj u sebi sadrži nelegalan materijal, Canon zadržava pravo da prosledi taj sadržaj zajedno s vašim podacima za kontakt odgovarajućim organima gonjenja radi istrage. U skladu s tim, ovim se saglašavate da Canon ima prava da učini vaše podatke za kontakt dostupnim organima gonjenja ako pošaljete nelegalan sadržaj.

8. Vaši lični podaci

Više informacija o tome kako koristimo informacije klijenata potražite u našim smernicama za privatnost podataka klijenata.

9. Odricanje od odgovornosti

Canon ovim u maksimalnoj meri koju to zakon dopušta isključuje da su svi uslovi, garancije, predstavljanja ili druge odredbe koji se odnose na pružanje ili očekivano pružanje, nepružanje ili kašnjenje u pružanju bilo koje usluge u vezi sa portalom Canon Gallery ili Canon Showcase, odnosno bilo kakva komunikacija e-poštom u vezi sa portalom Canon Gallery ili bilo kojom pruženom uslugom precizna, kompletna ili ažurna, što bi moglo, ali za ovaj odeljak 9 imati učinak između Canona i vas ili bi na drugi način bilo implicirano ili ugrađeno u ove uslove i odredbe ili bilo koji kolateralni ugovor, bilo po zakonu, običajnom pravu ili na drugi način. Razumete i saglasni ste da koristite portal Canon Gallery na sopstveni rizik i da Canon ne garantuje da će portal Canon Gallery ni bilo kakva komunikacija e-poštom u vezi s njom, kao ni bilo koja pružena usluga ispunjavati vaše zahteve, kao ni da će portal Canon Gallery funkcionisati neprekidno ili biti bez grešaka. Bilo kakav sadržaj ili usluge koje Canon pruži posredstvom ili u vezi sa portalom Canon Gallery daju se po principima „U VIĐENOM STANJU“ i „DOK JE DOSTUPNO“ i Canon u odnosu na portal Canon Gallery ne pravi nikakva predstavljanja ni podršku, bila ona izričita ili implicirana, za sadržaj ili usluge obuhvaćene ili učinjene dostupne uz portal Canon Gallery. Canon zadržava pravo da prema sopstvenom nahođenju dopuni ili povuče bilo koji sadržaj ili usluge koje nudi kao deo portala Canon Gallery.

10. Odgovornost

Canon i sve kompanije iz grupe Canon, kao i službenici, direktori, zaposleni, akcionari ili njihovi predstavnici, u najvećoj mogućoj meri koju dozvoljava zakon odriču svu odgovornost za bilo koji iznos ili vrstu gubitka ili štete koje možete pretrpeti vi ili treća strana (uključujući, između ostalog, bilo koji posredni, neposredni, kazneni ili posledični gubitak ili štetu, ili gubitak prihoda, profita, ugleda, podataka, ugovora, upotrebe novca, ili gubitak ili štetu), a koji proizilaze ili su na bilo koji način povezani sa prekidom poslovanja, bilo po osnovu odštetnog prava (uključujući, između ostalog, nemar), ugovora ili drugog vida povezanosti sa portalom Canon Gallery, na bilo koji način ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili rezultatima korišćenja portala Canon Gallery, bilo kakvom komunikacijom e-poštom u vezi sa portalom Canon Gallery ili bilo kojom pruženom uslugom, bilo kojim veb stranicama povezanim sa portalom Canon Gallery ili materijalom na takvim veb stranicama, uključujući, između ostalog, gubitak ili štetu izazvane virusima koji mogu zaraziti vašu računarsku opremu, softver, podatke ili drugu imovinu po osnovu vašeg pristupanja, upotrebe ili pregledanja portala Canon Gallery ili preuzimanja bilo kog materijala sa portala Canon Gallery ili bilo kojih veb stranica povezanih sa portalom Canon Gallery. Ovim se ne ograničavaju vaša zakonska prava.

11. Žig kompanije Canon

Nikome nije odobreno prikazivanje ni upotreba trgovačkih znakova ili logotipa kompanije Canon ili grupe Canon na bilo koji način bez prethodnog pribavljanja pisane saglasnosti kompanije Canon.

12. Izbor zakona i suda

Ovi uslovi i odredbe i bilo koji sporovi u vezi sa njima biće upravljani zakonom Engleske i Velsa, a sporovi koji se odnose na ove uslove i odredbe biće rešavani u sudovima u Engleskoj i Velsu.

Kao korisnik, možete imati pravo na sudski proces na vašem jeziku i u lokalnom sudu. Lokalna organizacija za zaštitu potrošača može da vam pruži savete u vezi s vašim pravima. Ovi uslovi i odredbe ne ograničavaju vaša zakonska prava.

13. Detalji o kompaniji Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Holandija
Telefon 0031 20 545 8545
Faks 0031 20 545 8222
Matični broj kompanije: 33166721
Poreski broj: NL005916343B01

14. Autorska prava

Autorska prava © Canon Europa N.V. Sva prava zadržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, dalja distribucija, ponovno objavljivanje ili izmena bilo kojih informacija, slika i trgovačkih znakova prikazanih na sajtovima.