CANON WATER CHALLENGE – USLOVI KORIŠĆENJA

1. PROMOTER I UČESNICI

1.1. Promoter je Canon CEE GmbH i registrovan u Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria („Canon“). Bilo koja firma, podružnica, partnerska kompanija ili drugo pravno lice kojim s vremena na vreme upravlja ili je pod zajedničkim upravljanjem sa kompanijom Canon u daljem tekstu će se nazivati „Canon podružnica“, a Canon i Canon podružnica će se zajedno nazivati „Canon grupa“.

1.2. Svi učesnici („Učesnici“) moraju biti fotografi amateri, stanovnici:

Grupa 1: Rumunije, Bugarske, Izraela
Grupa 2: Hrvatske, Grčke, Slovenije, Srbije, Severne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine
Grupa 3: Uzbekistana, Azerbejdžana, Gruzije, Moldavije, Jermenije, Kipra, Malte i imati 18 ili više godina.

1.3. Profesionalni fotografi ili oni koji zarađuju preko 20% svog godišnjeg prihoda od fotografije i zaposleni u Canon grupi, njihove porodice, zastupnici i druge strane direktno uključene u ovo takmičenje i u sponzorstvo, nemaju pravo učešća.

1.4. Učešćem u ovom takmičenju, svi učesnici su se saglasili da ove odredbe i uslovi budu obavezujući za njih, osim ako nas pismeno ne obaveste da nisu.

2. TAKMIČENJE

2.1. Promotivni period: Uključite se između 00:01 CET 1. novembra 2022. i 23:59 12. decembra 2022.

2.2. Posetite canon.rs/water-challenge da biste popunili onlajn obrazac, naveli detalje o sebi (ime, edresa e-pošte, država čiji ste rezident) i popunili anketu. Zatim otpremite sliku koja zadovoljava kriterijume navedene ispod u Članu 3 za učešće u ovom takmičenju.

2.3. Nije neophodna kupovina. Učešće u takmičenju je besplatno, a slike ne morate da snimite pomoću Canon uređaja.

2.4. Za učešće su potrebni pristup internetu i važeća edresa e-pošte.

2.5. Tokom Promotivnog perioda dozvoljena je maksimalno jedna (1) prijava po osobi.

2.6. Nekompletne, nevažeće ili neprikladne prijave, ili prijave primljene posle datuma zaključenja prijema 12. decembra 2022. u CET 23:59 neće biti smatrane podobnim za objavljivanje ili nagrađivanje.

2.7. Podnošenjem prijave, svaki Učesnik ovim odobrava Canon grupi neopozivu, besplatnu licencu koja se može dati u podlicencu, koja važi širom sveta, bez plaćanja tantijema, da objavljuje, ponovo objavljuje, prikazuje i koristi njegove/njene slike za sve svrhe povezane sa ovim takmičenjem, uključujući ali ne ograničavajući se na prikazivanje na veb stranicama Canon grupe, na nalozima i/ili kanalima društvenih medija Canon grupe, na bilo kojim drugim veb stranicama Canon grupe ili njenih zastupnika/ugovarača, i u marketinškim materijalima (uključujući i izložbe) koji se odnose na ovo takmičenje, do jedne godine po završetku takmičenja. Svaki Učesnik odobrava Canon grupi i njenim zastupnicima/ugovaračima pravo da moderira, modifikuje ili ukloni bilo koju sliku ako je smatra neprikladnom, u celini ili u delovima, za prikaz na veb stranici takmičenja ili u bilo kakvim materijalima u vezi sa takmičenjem. Učesnici takmičenja ovim se saglašavaju i da budu identifikovani i/ili da im se pripiše da su fotografi ili kreatori slike koja je predmet prijave.

3. KRITERIJUMI ZA SLIKU

3.1. U poslanoj slici moraju da se ogledaju sledeći kriterijumi:

a) Da se ogleda izazov „Vodena čarolija“, što znači snimanje vode u svim oblicima, sa ili bez ljudskih subjekata. To se može dogoditi za tren oka, može biti trenutak intenzivne ljudske emocije, ili spori prikaz vode u prirodi. Reč je o deljenju priče koja se odnosi na vodu.
b) Kreativnost – Da li je vaša slika sveža i originalna?
c) Upečatljivost – Koje emocije ili reakcije poslana slika izaziva. Da li je poslana slika zanimljiva, emocionalna ili podstiče na razmišljanje?
d) Veština kompozicije – Da li je slika snimljena na način kojii pruža značenje i perspektivu vašoj fotografiji?

3.2. Veličina slike treba da bude 150 DPI, 2.000 px po najdužoj strani. Učesnici ne smeju da otpremaju slike koje su prethodno osvajale nagrade ili priznanja na takmičenjima koje je organizovao Promoter ili neko drugo pravno lice.

3.3 Poslana slika ne sme biti previše uređivana ili udešavana, na primer: bez dodavanja ili uklanjanja predmeta sa slike, bez sastavljanja slika i bez vodenih žigova (za više detalja pročitajte Član 4.2 vi). Imajte na umu da ovaj spisak nije završni.

4. ZAHTEVI U VEZI SA TAKMIČENJEM

4.1. Slika mora biti originalna i mora je snimiti Učesnik.

4.2. Slika koju Učesnik pošalje ne sme da sadrži:

i) prepoznatljive osobe, osim ako Učesnik može da dokaže da su mu te osobe dale sve neophodne pisane dozvole za sliku koju će Canon grupa poslati, koristiti i objaviti u okviru Člana 2.7 ovih Odredbi i uslova (imajte na umu da je na Učesniku odgovornost da bude zatražena odgovarajuća dozvola i da bude na zadovoljavajući način popunjen model izjave o ustupanju prava); ili
ii) umetničko delo, osim ako Učesnik može da dokaže da mu/joj je data licenca da Canon grupa može da koristi i objavljuje takva umetnička dela u skladu s okviru Člana 2.7 ovih Odredaba i uslova ili iii) logotipe i nazive brendova, osim ako Učesnik može da dokaže mu/joj je data licenca da Canon grupa može da koristi i objavljuje takve logotipe ili nazive brendova u okrivu Člana 2.7 ovih Odredaba i uslova; ili
iv) scene koje su uvredljive, nepristojne, seksualne, ponižavajuće, klevetničke, nasilne, izopačene, uznemirujuće, preteće, nepoželjne u pogledu rase, koje se odnose na religiju, poreklo ili pol, ili koje se mogu negativno odraziti na naziv, reputaciju ili ugled Canon grupe ili bilo kog partnerskog brenda, ili koje su iz drugog razloga neprikladne za objavljivanje; ili
v) bilo šta što bi moglo da povredi prava bilo koje treće strane, uključujući prava intelektualne svojine, moralna prava ili prava privatnosti, ili što upućuje na bilo koji brend treće strane ili bilo koji naziv, logotip i/ili trgovački naziv treće strane; ili
vi) bilo kakav vodeni žig, obaveštenje o autorskom pravu ili informacije na osnovu kojih je moguće identifikovati Učesnika (dozvoljeni su napomena, obaveštenje o autorskom pravu u metapodacima slike). Radi što veće pravičnosti odlučivanja, žiriju nije dozvoljeno da vidi imena Učesnika prilikom suđenja. Svaka poslana slika koja sadrži ime Učesnika, bilo kakav vodeni žig, obaveštenje o autorskom pravu ili bilo kakvu informaciju na osnovu koje je moguće identifikovati Učesnika, biće diskvalifikovana i neće biti predstavljena žiriju.

4.3. Takođe se saglašavate da kompanija Canon kontaktira sa vama u cilju administriranja takmičenjem ili u slučaju Canon grupa poželi da razgovara o nekom drugom načinu korišćenja slike poslane na takmičenje.

5. GARANCIJE

Podnošenjem prijave, Učesnik garantuje da:

5.1. Učesnik je jedini autor slike;

5.2 Učesnik je vlasnik autorskih prava na sliku;

5.3. slika ii svi elementi koji su prikazani na njoj ne povređuju bilo kakva prava (uključujući prava intelektualne svojine, moralna prava i pravo privatnosti) bilo koje treće strane;

5.4. u slučaju da se neka osoba ili slika osobe pojavljuje na slici, Učesnik je dobio pisanu dozvolu od te osobe (osoba) da Canon grupa sme da koristi njihovu sliku (slike) kao što je opisano u ovim odredbama i uslovima; i

5.5. u slučaju kada je slika snimljena u drugoj državi a ne u državi čiji je Učesnik rezident, Učesnik se pridržava zakona koji važi u toj državi, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo kakve pravne zahteve u pogledu intelektualne svojine, moralnih prava i prava privatnosti.

Canon garantuje da:

5.7. će postupati u okviru prava dodeljenih u okviru i/ili u skladu s ovim odredbama i uslovima.

6. NAGRADA

6.1. Ukupni pobednik u svakoj grupi država (pročitajte Član 1.2.) osvojiće komplet Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm 4.5/6.3 IS STM, koji vredi 1.099 €.

Pored toga, ukupni pobednik kao što je opisano iznad i dvoje (2) finalista iz svake grupe država osvojiće šansu za učešće u fotografskoj radionici koju će kompanija Canon organizovati izvan mreže, u kojoj će mentor biti Canon ambasador Lorenc Holder a koja će biti održana u februaru/martu 2023. godine, tokom dvodnevnog putovanja u Istanbul, Turska.

6.2. Canon će obavestiti pobednike na adrese e-pošte poslane prilikom prijave u roku od 5 radnih dana od izbora pobednika, i zahtevaće od njih da odgovore i potvrde da li ispunjavaju uslovi i da li prihvataju Nagradu, u roku od 14 kalendarskih dana od prvog kontakta. Ako pobednici ne odgovore na prvo obraćanje u roku od 14 kalendarskih dana, Canon zadržava pravo da diskvalifijuje pobednike. Ako diskvalifikuje pobednike, kompanija Canon zadržava pravo da dodeli nagradu rezervi, izabranoj na isti način. Reservni pobednici možda će imati manje vremena za odgovor.

6.3. Kompanija Canon zadržava pravo da objavi ime i grad i državu pobednika ili da objavi ceremoniju dodele nagrade posle datuma takmičenja. Ako pobednici ne žele da takvi detalji budu objavljeni, to moraju da sugerišu kompaniji Canon u trenutku kada dobiju obaveštenje da su pobedili.

6.4. Nagrada nije prenosiva, i neće se moći zameniti gotovinom ili kreditnim alternativama. U slučaju da ponuđena nagrada bude nedostupna zbog okolnosti izvan naše kontrole, Canon zadržava pravo da ponudi alternativnu nagradu iste ili veće vrednosti.

6.5. Nagrada će biti poslana poštom pobednicima u roku od 30 kalendarskih dana posle proglašenja pobednika. U malo verovatnom slučaju da Nagrada ne stigne u roku od 30 kalendarskih dana posle objavljivanja pobednika, pobednici će imati dodatnih 28 kalendarskih dana da obaveste kompaniju Canon slanjem poruke e-pošte na katarina.vuckovic@canon.rs. Ako pobednici ne obaveste Canon u tom roku, Canon zadržava pravo da ne pošalje ponovo nagradu ili da ograniči njemu vrednost po sopstvenom nahođenju.

6.6. U slučaju odbijene ili nepotvrđene nagrade, ona može biti dodeljena drugim učesnicima po apsolutnom i isključivom nahođenju kompanije Canon.

6.7. U slučaju da takmičenje nije moguće organizovati kao što je planirano iz razloga koji uključuju ali se ne ograničavaju na falsifikovanje, neovlašćenu intervenciju, prevaru, nepoštenje, tehničke probleme, ili iz bilo kog drugog razloga izvan kontrole kompanije Canon a koji kvare ili utiču na administriranje, bezbednost, pravičnost, integritet ili pravilno sprovođenje ovog takmičenja, kompanija Canon zadržava pravo da diskvalifijuje bilo kog pojedinca koji manipuliše postupkom prijavljivanja ili ne postupa u skladu sa ovim Odredbama i uslovima i da otkaže, izmeni ili suspeduje takmičenje ili proglasi nevažećim bilo koju od ovim obuhvaćenih prijava.

6.8. Nr preuzimamo odgovornost za prijave koje su izgubljene, odložene, krivotvorene, oštećene, pogrešno usmerene ili nepotpune ili koje ne mogu biti isporučene iz bilo kakvih tehničkih, dostavnih ili drugih razloga. Dokaz o slanju neće biti prihvaćen kao dokaz o prijemu. Canon grupa ne garantuje kontinuiran ili bezbedan pristup stranici za prijavu.

7. IZBOR POBEDNIKA

7.1. Sve važeće prijave primljene tokom Promotivnog perioda (podložno moderaciji) nezavisno će oceniti žiri. Biće održana tri (3) kruga ocenjivanja da bi se uži izbor sveo na deset (10) finalista na osnovu kriterijuma za sliku kao što je detaljno opisano u Članu 3. Od deset (10) finalista, žiri će izabrati jednog (1) ukupnog pobednika i dvoje (2) finalista po grupi država.

7.2. Pobednici će biti izabrani između 14. decembra i 23. decembra.

8. LIČNI PODACI

8.1. Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria, je Kontrolor podataka u vezi sa svim ličnim podacima koje su dostavili Učesnici. Lični podaci koje ste poslali biće čuvani na bezbednom i biće preneseni na bezbedan server izvan države boravišta subjekta podataka. Lični podaci prikupljeni od Učesnika podležu Politici privatnosti korisničkih podataka kompanije Canon https://myid.canon/canonid/#/policy.

8.2. Bilo koji ili svi lični podaci dostavljeni za sprovođenje ovog takmičenja biće korišćeni isključivo u svrhu ovog takmičenja i, po potrebi, za marketinške svrhe Canon grupe i/ili bilo kod zastupnika kojeg ona odredi za pomoć u sprovođenju takmičenja u ime Promotera, i neće biti otkrivani trećoj strane za bilo kakvu svrhu, osim ako ne dobijemo vaš pristanak.

9. ODRICANJE ODGOVORNOSTI

9.1. Kompanija Canon zadržava pravo da odbije da prihvati prijavu ili da nadoknadi punu vrednost bilo koje nagrade ako bude smatrala da je došlo do zloupotrebe ili narušavanja odredbi i uslova ovog takmičenja.

9.2. Kompanija Canon zajedno sa svim povezanim agencijama i kompanijama neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak (uključujući, ali ne ograničavajući se na indirektan, poseban ili posledični gubitak profita), trošak ili oštećenje pretrpljeno(bilo da proizilazi iz nemarnosti neke osobe ili ne) u vezi sa ovim takmičenjem ili prihvatanjem ili korišćenjem Nagrade, osim odgovornosti koje ne mogu biti zakonski isključene. Ništa ne oslobađa Canon grupu odgovornosti za smrt ili ličnu povredu koji su posledica njenog nemara.

9.3. U slučaju spora u vezi sa interpretacijom ili implementacijom ovih pravila po bilo kom pitanju koje se odnosi na ovo takmičenje, odluka Direktora kompanije Canon je konačna i nećemo ulaziti u prepisku u vezi sa tim.

9.4. Ako bilo koji sud kompetentne nadležnosti ili druga kompetentna vlast utvrdi da je bilo koji deo ovih uslova nevažeći, nezakonit ili nesprovodiv, takav deo će biti izdvojen od ostatka ovih uslova, koji će nastaviti da važe do najvišeg nivoa dozvoljenog zakonom.

9.5. Prijave moraju biti izvršene direktno od strane pojedinaca koji se prijavljuju za takmičenje. Grupne prijave od strane grupa trgovaca, potrošača ili trećih strana neće biti prihvaćene. Nepotpune ili nečitke prijave i prijave koje su poslane mašinski ili na neki drugi automatizovani način zajedno sa prijavama koje u potpunosti ne zadovoljavaju zahteve ovih Odredbi i uslova biće diskvalifikovane i neće biti uzimane u obzir. Ako postane očigledno da Učesnik koristi računar(e) da bi zaobišao ove uslove tako što, na primer, koristi „skriptu“, „grubu silu“, maskirajući svoj identitet manipulisanjem IP adresama, koristi identitete koji nisu njegovi ili bilo koja druga automatizovana sredstva da bi povećao stepen učešća tog Učesnika u takmičenju na način koji nije u skladu sa pravilima takmičenja, prijave tog Učesnika biće diskvalifikovane i biće otkazana dodela bilo kakve nagrade. Učesnicima nije dozvoljeno da se prijavljuju pomoću anonimnih usluga e-pošte kao što su, ali ne ograničavajuće se na, GuerillaMail, Dispostable ili Mailinator.

9.6. U slučaju protivrečnosti između ovih Odredbi i uslova i detalja u promotivnom materijalu, prednost će imati detalji izneseni u Odredbama i uslovima.

10. JURISDIKCIJA

Pošto sve vi potrošač-učesnik, zakoni države čiji ste rezident važiće za ovo takmičenje, i imate pravo da pokrenete sudski postupak na svom maternjem jeziku i pred svojim lokalnim sudovima. Vaša lokalna organizacija za savetovanje potrošača će moći da vas posavetuje o vašim pravima. Ove Odredbe ne ograničavaju bilo kakva vaša zakonska prava koja su na snazi.