Aplikacija Camera Connect kompanije Canon

canon_connect

Da li ste spremni za nove načine povezivanja?

Povežite fotoaparat sa Apple ili Android uređajem radi daljinskog snimanja i lakog preuzimanja fotografija za deljenje.

Preuzmite sa portala App Store
Nabavite na portalu Google Play

Povežite fotoaparat kompanije Canon sa pametnim telefonom i postignite više nego ikada pre:

  • Trenutno preuzimajte slike kako bi bile spremne za deljenje
  • Daljinski upravljajte fotoaparatom sa telefona
  • Dodajte GPS podatke slikama pomoću PowerShot ili IXUS fotoaparata

Najčešća pitanja

Da li ova aplikacija funkcioniše sa svim fotoaparatima?

Pogledajte listu kompatibilnosti ispod da biste saznali da li naša aplikacija funkcioniše sa vašim fotoaparatom.**

Da li su sve funkcije dostupne na svim fotoaparatima?

Ne, sve funkcije nisu dostupne na svim modelima. Pogledajte listu kompatibilnosti ispod da biste videli koje funkcije su dostupne na vašem fotoaparatu

Kako da povežem Canon EOS DSLR fotoaparat sa mobilnim uređajem?

1. Uključite fotoaparat i izaberite dugme za meni.
2. Kliknite na Settings (Postavke) i izaberite Wi-Fi.
3. Pritisnite „Enable“ (Omogući). Ako fotoaparat bude tražio od vas da registrujete nadimak, obavite to i preskočite sledeća 2 koraka.
4. Vratite se u meni 
5. Izaberite Wi-Fi funkciju i podesite nadimak za željeni fotoaparat
6. Vratite se u meni i izaberite Wi-Fi funkciju
7. Izaberite ikonu „Connect to Smartphone“ (Povezivanje sa pametnim telefonom)
8. Izaberite „Camera access point mode“ (Režim pristupne tačke na fotoaparatu)
9. Izaberite „Easy connection“ (Lako povezivanje)
10. Na uređaju idite u Settings (Postavke), izaberite Wi-Fi, a zatim odaberite naziv mreže koji je prikazan na fotoaparatu.
11. Na pametnom uređaju idite u Settings (Postavke), izaberite Wi-Fi, a zatim odaberite naziv mreže koji je prikazan na fotoaparatu.
12. Kada vidite da se uređaj povezao na mrežu fotoaparata, otvorite aplikaciju Camera Connect.
13. Na fotoaparatu će se prikazati poruka koja potvrđuje da je povezan sa uređajem. Pritisnite OK ako fotoaparat bude tražio od vas da potvrdite povezivanje sa uređajem i sačuvajte konfiguraciju u SET1. Sada možete da koristite aplikaciju.
14. Nakon što ovaj proces obavite jednom, biće potrebno da detaljno ponovite proveru identiteta. Kada sledeći put budete izabrali Wi-Fi funkciju, možete da upotrebite iste postavke koje ste sačuvali prilikom početnog podešavanja i da uspostavite vezu sa fotoaparatom sa pametnog uređaja prateći korake 11 i 12.

Kako da povežem Canon EOS M3, Canon PowerShot ili IXUS sa mobilnim uređajem?

1. Uključite fotoaparat.
2. Na fotoaparatu pritisnite dugme sa simbolom mobilnog telefona. Ako na vašem fotoaparatu ne postoji ovo dugme, pritisnite ikonu Wi-Fi u režimu reprodukcije.
3. Nakon što kreirate nadimak, izaberite sliku mobilnog telefona koja će se pojaviti na ekranu. Fotoaparat će kreirati Wi-Fi mrežu na koju uređaj može da se poveže.
4. Na uređaju idite u Settings (Postavke), izaberite Wi-Fi, a zatim odaberite naziv mreže koji je prikazan na fotoaparatu.
5. Kada vidite da se uređaj povezao na mrežu fotoaparata, otvorite aplikaciju Camera Connect.
6. Na fotoaparatu će se prikazati poruka koja potvrđuje da je povezan sa uređajem.
7. Sada možete da koristite aplikaciju.
8. Nakon što ovaj proces obavite jednom, nema potrebe da ga ponavljate. Sledeći put kada pritisnete dugme sa mobilnim telefonom, možete da pređete direktno na korak 4. Takođe, pritiskom na ikonu Wi-Fi u režimu reprodukcije preći ćete u meni istorije povezivanja. Odatle izaberite naziv mreže koji je prikazan na fotoaparatu.

Kako da prebacim fotografije sa fotoaparata na telefon ili tablet?

1. Povežite uređaj sa fotoaparatom i otvorite aplikaciju Camera Connect.
2. U aplikaciji kliknite na funkciju „Images on camera“ (Slike na fotoaparatu) i sve slike sačuvane na fotoaparatu prikazaće se u aplikaciji.
3. U dnu ekrana aplikacije dodirnite ikonu za preuzimanje i izaberite slike sa fotoaparata koje želite da sačuvate na uređaju.
4. Da biste čuvali pojedinačne slike, samo dodirnite željenu sliku. Kada gledate jednu sliku preko celog ekrana, dodirnite ikonu za preuzimanje ispod slike.
5. Da biste sačuvali više slika, kliknite na ikonu sa strelicom u dnu ekrana i izaberite slike koje želite da sačuvate.

Šta mi omogućava funkcija „GPS preko mobilnog uređaja“?

Pomoću GPS podataka sa pametnog telefona funkcija „GPS preko mobilnog uređaja“ označava fotografiju preciznim informacijama; kao što su vreme i lokacija snimanja. Stoga, bez obzira na to da li arhivirate fotografije ili ih otpremate na Flickr, uvek ćete moći da pronađete slike koje ste napravili na određenom mestu. Funkcija „GPS preko mobilnog uređaja“ dostupna je na PowerShot i IXUS fotoaparatima.

Kako da dodajem GPS podatke na slike?

Funkcija „GPS preko mobilnog uređaja“ kompatibilna je sa PowerShot i IXUS fotoaparatima.

1. Proverite da li je ispravno podešeno vreme na fotoaparatu i na uređaju. Ovo će omogućiti sinhronizaciju GPS podataka.
2. Otvorite aplikaciju Camera Connect i izaberite Location Information (Informacije o lokaciji).
3. Izaberite Begin logging (Započni evidentiranje).
4. Počnite da fotografišete pomoću uređaja.
5. Kada snimite fotografiju, povežite fotoaparat sa uređajem.
6. Aplikacija Camera Connect automatski će detektovati da ste započeli evidentiranje i pitaće vas da li želite da sinhronizujete dostupne informacije. 
7. U glavnom meniju na uređaju izaberite Location Information (Informacije o lokaciji).
8. Izaberite Send location information (Slanje informacija o lokaciji), a zatim pritisnite OK.
9. Da biste prikazali GPS podatke, izaberite fotografiju na fotoaparatu i kliknite na DISP. Time ćete prikazati koordinate lokacije na kojoj je fotografija snimljena.
10. Da biste isključili GPS podatke, izaberite Location Information (Informacije o lokaciji) u glavnom meniju aplikacije na uređaju, pa kliknite na End Logging (Prekini evidentiranje).

Kako da promenim postavke fotoaparata u aplikaciji Camera Connect?

Da biste promenili postavke fotoaparata, kompaktni fotoaparat mora da bude u nekom od ručnih režima – M, Av ili Tv.

1. Povežite fotoaparat sa aplikacijom Camera Connect.
2. Kliknite na Remote Shooting (Daljinsko snimanje).
3. Videćete dugme u donjem desnom uglu uređaja; dodirnite ga da biste pristupili raznim postavkama, kao što su Shutter speed (Brzina zatvarača), Aperture (Blenda), ISO, Continuous shooting (Uzastopno snimanje) i Self-timer (Tajmer).
4. Izaberite postavku koju želite da promenite i pomerajte levo ili desno da biste je podesili.

Uspeo/la sam da uspostavim vezu sa aplikacijom, ali se Wi-Fi veza stalno prekida dok je aplikacija otvorena. Šta da radim?

1. Otvorite Wi-Fi postavke na uređaju i kliknite na mrežu na koju bi uređaj trebalo da pređe.
2. Izaberite Forget this network (Zaboravi ovu mrežu).
3. Odaberite naziv mreže prikazan na fotoaparatu.

Kako da preuzmem aplikaciju na telefon ili tablet

Aplikaciju Camera Connect možete besplatno da preuzmete sa uređaja. Samo posetite App Store ili Google Play i obavite pretragu pomoću ključnih reči „Canon Camera Connect“.

Koristio/la sam aplikaciju CameraWindow, ali fotoaparat ne može da se poveže sa novom aplikacijom Camera Connect iako je instalirana?

Prethodna veza sa pametnim uređajem pomoću stare aplikacije CameraWindow čuva se na fotoaparatu u okviru liste istorije povezivanja. Ne može ponovo da se upotrebi zato što je veza kompatibilna samo sa starom aplikacijom na pametnom uređaju.

Ako ste za povezivanje sa pametnim uređajem koristili dugme za povezivanje sa mobilnim uređajem:

1. Pritisnite Menu (Meni) i pronađite karticu Settings (Postavke) (kartica sa francuskim ključem i čekićem).
2. Izaberite opciju za dugme za povezivanje sa mobilnim uređajem.
3. Izbrišite „Registered destination“ (Registrovano odredište) (vaš pametni uređaj).
4. Nakon brisanja ponovo pritisnite dugme za povezivanje sa mobilnim uređajem i obavite povezivanje sa pametnim uređajem (setite se da pokrenete novu aplikaciju Camera Connect na pametnom uređaju).
5. Kada to obavite, dugme za povezivanje sa mobilnim uređajem će zapamtiti ovu vezu sa novom aplikacijom Camera Connect i moći ćete da ga koristite kao ranije. Takođe možete da izbrišete staru aplikaciju CameraWindow da biste izbegli zabunu.

Ako niste koristili dugme za povezivanje sa mobilnim uređajem ili to dugme ne postoji na vašem fotoaparatu:

1. Pritisnite Playback (Reprodukcija), a zatim izaberite dugme sa ikonom Wi-Fi.
2. Pokrenite novu vezu tako što ćete izabrati ikonu pametnog telefona na ekranu, umesto da izaberete prethodnu vezu sa liste istorije povezivanja.
3. Dovršite povezivanje sa pametnim uređajem (setite se da pokrenete novu aplikaciju Camera Connect na pametnom uređaju).
4. Kada to obavite, fotoaparat će zapamtiti tu vezu sa novom aplikacijom Camera Connect i ona će se prikazati kao nova stavka na listi istorije. Takođe možete da izbrišete staru aplikaciju CameraWindow da biste izbegli zabunu.

Kako da uspostavim vezu pomoću tehnologije NFC?

Da biste koristili NFC, biće vam potreban Android pametni telefon (verzija operativnog sistema: 4.0 ili novija) sa podrškom za NFC. Aktivirajte NFC na pametnom telefonu, a zatim ga prinesite logotipu „N-Mark“ na fotoaparatu.

Na nekim modelima ćete morati da obavite sledeće:

1. Aktivirajte Wi-Fi funkciju na fotoaparatu pomoću menija i proverite da li je omogućen NFC
2. Na uređaju idite u Settings (Postavke), izaberite Wi-Fi, a zatim odaberite naziv mreže koji je prikazan na fotoaparatu i dodirnite „Connect“ (Poveži).
3. Dodirnite NFC da biste pokrenuli aplikaciju i povezivanje je dovršeno.

Moj fotoaparat ima NFC, ali aktivira aplikaciju CameraWindow. Kako da koristim aplikaciju Camera Connect?

Naša aplikacija Camera Connect automatski će reprogramirati NFC oznaku.

Sve što treba da uradite je da fotoaparat povežete sa aplikacijom Camera Connect*** i pojaviće se poruka sa informacijama o reprogramiranju NFC oznake. Samo pritisnite OK.

***Više informacija o načinu povezivanja sa aplikacijom Camera Connect na mobilnom uređaju potražite u članku „Kako da povežem Canon EOS DSLR fotoaparat sa mobilnim uređajem?“ ili „Kako da povežem Canon PowerShot ili IXUS sa mobilnim uređajem?“

Na nekim modelima ćete morati da obavite sledeće:

1. Povežite fotoaparat sa aplikacijom Camera Connect.
2. Izaberite Camera Setting (Podešavanje fotoaparata) u glavnom meniju aplikacije.
3. Kliknite na Start Writing (Započni programiranje).
4. Prinesite fotoaparat uređaju.
5. Obaviće se reprogramiranje.

Kako da resetujem Wi-Fi vezu na Canon PowerShot ili IXUS fotoaparatu?

1. Kliknite na dugme menija na fotoaparatu.
2. Odaberite Wi-Fi Settings (Wi-Fi postavke).
3. Odaberite Reset Settings (Resetuj postavke).
4. Kada se prikaže pitanje „Reset all Wi-Fi information?“ (Želite li da resetujete sve Wi-Fi informacije?), odaberite „OK“.

Kako da resetujem Wi-Fi vezu na Canon DSLR fotoaparatu?

1. Izaberite dugme menija na fotoaparatu
2. Pronađite zelenu karticu sa postavkama
3. Odaberite Wi-Fi funkciju
4. Pritisnite dugme za informacije
5. Izaberite Clear Wi-Fi settings (Obriši Wi-Fi postavke)
6. Potvrdite tako što ćete pritisnuti OK

Kako mogu da pošaljem povratne informacije?

Željno očekujemo vaše povratne informacije o aplikaciji, bez obzira na to da li su pozitivne ili negativne. Takođe bismo voleli da čujemo vaše predloge u vezi sa tim kako možemo da je unapredimo.

Pošaljite povratne informacije

Korisne informacije

Nakon što instalirate aplikaciju Camera Connect na pametni uređaj, možda će biti potrebno da započnete novo povezivanje sa fotoaparata kako biste bili sigurni da je fotoaparat pravilno povezan sa pametnim uređajem.


*Canon Camera Connect pruža sledeće funkcije:


[Funkcije i kompatibilni modeli]

1) Wi-Fi veza sa fotoaparatom za prenos slika***, daljinski prikaz uživo i podešavanje datuma i vremena.

2) Dodavanje informacija o lokaciji slikama sa fotoaparata

3) Bluetooth veza sa kompatibilnim fotoaparatima


[Podržane funkcije: 1, 2, 3]

PowerShot SX730 HS **/ G9 X Mark II

EOS 200D**, EOS M6, EOS M5


[Podržane funkcije: 1, 3]

EOS 6D Mark II, EOS 77D, EOS 800D (daljinsko okidanje zatvarača fotoaparata putem Bluetooth veze moguće je uz BR-E1 koji se prodaje odvojeno)


[Podržane funkcije: 1, 2]

PowerShot SX430 IS / SX432 IS / SX620 HS / G7 X Mark II / SX720 HS / SX540 HS / SX420 IS / G5 X / G9 X / G3 X / SX530 HS / SX 710 HS / SX 610 HS / G7 X / SX60 HS / N2 / G1 X Mark II / SX700 HS / SX600 HS / N100
IXUS 190 / 285 HS / 180 / 182 / 275 HS / 265 HS
PowerShot G16* / S120* / S200* / SX510 HS* / SX280 HS* / N* / A3500 IS* / A3550 IS* / S110*
IXUS 255 HS* / 140* / 135* / 245 HS*


[Podržane funkcije: 1]

EOS 5D Mark IV, EOS 1300D, EOS 80D, EOS 760D, EOS 750D, EOS 70D, EOS 6D, EOS M10, EOS M3
IXUS 510 HS* / 240 HS*
LEGRIA HF R86* / HF R87*/ HF R88*


* Ne podržava snimanje sa daljinskim prikazom uživo
** Dodavanje informacija o lokaciji slikama na fotoaparatu putem Bluetooth veze.
*** CR2 slikama se veličina menja na optimalnu veličinu za vaš uređaj, u zavisnosti od fotoaparata koji koristite. NIJE dostupan prenos RAW CR2 datoteka u punoj rezoluciji.


Operativni sistem:
- iOS 9.3/10.3
- Android OS 5.0–5.1/6.0/7.0–7.1


Sistemski zahtevi za Bluetooth:

Za Bluetooth vezu potrebno je da fotoaparat ima Bluetooth funkciju, kao i da uređaj ima podršku za Bluetooth 4.0 ili noviji (podržava Bluetooth tehnologiju male potrošnje energije). Uređaji sa podrškom za Bluetooth 4.0: iPhone 4s ili noviji, iPad 3. generacije ili noviji, iPod touch 5. generacije ili noviji.


Kompatibilni tipovi datoteka:
- JPEG, MP4, MOV

  1. Nije moguće sačuvati MOV datoteke snimljene pomoću EOS fotoaparata.
  2. Nije moguće sačuvati AVCHD datoteke snimljene pomoću kamkordera.

Napomena:
- Ako aplikacija ne radi pravilno, pokušajte ponovo nakon što je isključite.
- Uzastopno korišćenje GPS funkcije u pozadini može značajno da skrati trajanje baterije.
- U slučaju da koristite adapter za moćni zum, uključite funkciju prikaza uživo.

 

Uslovi i odredbe za korišćenje