Uslovi i odredbe za korišćenje

PROČITAJTE OVAJ DOKUMENT PRE NEGO ŠTO PRISTUPITE VEB STRANICI KOMPANIJE CANON EUROPE. Pristupanjem Canon veb stranici prihvatate da budete obavezani sledećim uslovima i odredbama.

AKO NE PRIHVATITE TE USLOVE I ODREDBE, NEMOJTE DA KORISTITE OVU VEB STRANICU.

1. Prihvatanje


Canon Europa N.V. ("Canon") vam obezbeđuje ovu veb prezetanciju ("Canon veb prezentacija") na osnovu sledećih odredbi i uslova ("Odredbe i uslovi"). Pristupanjem bilo koje stranica u ovoj Canon veb prezentaciji, vi ste se složili da ste obavezni prema ovim odredbama i uslovima. Povremeno ove odredbe i uslove mogu biti ažurirani od strane Canon-a postavljanjem ažuriranih odredbi i uslova bez prethodnog posebnog obaveštavanja. Svaki put kada pristupite Canon veb prezentaciji treba da proverite odredbe i uslove na ažuriranja.

2. Canon veb prezentacija


Bićete u stanju da dobijete informacije o odreženim Canon proizvodima i uslugama na ovoj Canon veb prezentaciji i takođe možete podneti upite Canon-u da biste dobili više informacija. Molimo uzmite u obzir da je ova Canon veb prezentacija zapravo veb prezantacija za Evropu i da pruženi proizvodi i usluge mogu odstupati od države do države. Molimo koristite linkove za nacionalne veb prezetnacije da biste pronašči detalje o rasoploživim proizvodima i uslugama.

3. Informacije o kolačićima


Pročitajte naše smernice u vezi sa kolačićima.

4. Korišćenje


Vi se obavezujete da nećete postavljati ili slati preko ove veb prezentacije bilo koji materijal koji je ili koji bi mogao razložno biti protumačen kao: (i) pogrdan, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, izopačen, podložan da podstakne rasnu netrpeljivost, diskirminaciju ili bogohulnost; (ii) kršenje bilo koje neophodno poverljivo saopštenje ili privatnosti ili bilo koju poslovnu tajnu; (iii) povređivanje vlasničkih prava bilo koje treće partije ili za koje niste dobili svu potrebnu licencu i/ili sva odobrenja; ili (iv) povreda bilo kog zakona.

Takođe se slažete da ne prenosite ili šaljete preko veb prezentacije bilo koji materijal koji se razložno može smatrati da sačinjava ili ohrabruje ponašanje koje se može smatrati kao krivični prekršaj, izaziva odgovornost za štetu, ili je na drugačiji način suprotnost prema zakonu bilo koje države ili druge kompetente vlasti, ili da krši prava treće partije koje su primenljive u bilo kom delu sveta.

Canon zadržava pravo da ukloni bilo koji materijal za koji razumno sumnja da je takav materijal zabranjen ovom paragrafu 3 ili je na drugačiji način neprikladan. Uprkos napred pomenutom, vi potvrđujete da Canon nema kontrolu u veb prezentaciji nad sadržajem koji je pružen od strane drugih korisnika, niti ima smisla da kontroliše sadržaj veb prezentacije da bi obezbedio tačnost, prikladnost ili usaglašenost sa principima naznačenim u ovim odredbama i uslovima.

Ne smete povezati Canon veb prezentaciju sa ostalim veb prezentacijama koje su nepristojne ili neprikladne, i morate odmah ukloniti bilo koju vezu ako Canon u svojoj diskreciji tako zahteva.

Svi materijali (uključujući, ali ne i ograničeno na tekst, muziku, zvuk, fotografije, grafike, slike, video sadržaje, izrada podataka, digitalna preuzimanja i softver) obuhvaćeni u ovoj veb prezentaciji (""Materijali"") su vlasništvo Canon-a i jnegovim dobavljačima i zaštićeni su evropskim, japanskim i internacionalnim zakonima o autroskom pravu.

Canon vas ovlašćuje da gledate i preuzmete Materijale samo za ličnu upotreba koja nije komercijalne namene; pod uslovom da ne modifikujete ili kreirate bilo koji izvedeni rad od Materijala na bilo koji način, ili da ne distribuirate ili ga na drugi način koristite u bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu. Bilo koja upotreba Materijala na bilo kojoj drugačijoj veb prezentaciji ili drugačijem okruženju umreženih računara u bilo koju svrhe je zabranjeno.

Ukoliko želite da koristite Materijal izvan opsega kao što je iznad odobreno, onda morate dobiti prethodno odobrenje od strane relevantnog nosioca autorskog prava ili davalaca licence za takav Materijal, na primer Canon, njegovi dobavljači ili ostali.

Ako želite da direktno citirate bilo koji deo sadržaja u bilo kom štampanom magazinu, molimo stupite u kontakt sa administratorom veb lokacije radi dozvole na adresi new.media@canon-europe.com. Ukoliko želite da objavite bilo koji deo Materijala na CD ili druge medije, molimo posebno naznačite koji deo Materijala želite da objavite.

Slažete se da ćete obeštetiti Canon i Canon filijale za svako njegovo polaganje prava, zahtev, gubitak ili štetu pretrpljenu usled kršenja ovog paragrafa 3

5. Klauzula o odbijanju odgovornosti


Canon ovim isključuje sve uslove, garancije, predstavke ili ostale odredbe koje se tiču snabdevanja ili tobožnjeg snabdevanja, neuspelog snabdevanja ili odlaganja bilo koje usluge u vezi sa Canon veb prezentacijom ili da je Canon veb prezentacija tačna, kompletna ili aktuelna, koje mogu ali za ovaj paragraf 4 imati uticaj između vas i Canon-a, ili bi na drugačiji način bilo podrazumevano unutar ili obuhvaćeno u ovim odredbama i uslovima ili bilo kog posrednog ugovora, bilo statutom, običajnim zakonom ili drugačije. Vi razumete i vi se slažete da koristite Canon veb prezentaciju isključivo pod sopstvenim rizikom i da Canon ne garantuje da će Canon veb prezentacija ispuniti vaše zahteve ili da će Canon veb prezentacija biti neisprekidana, bez grešaka ili bezbedna. Bilo koji sadržaj ili bilo koja usluga pružena preko Canon veb prezentacije ili u vezi sa Canon veb prezentacijom je napravljen na osnovu "VIĐENOG STANJA" i "RASPOLOŽIVOSTI" i Canon ne predstavlja i nema mere bezbednosti bilo koje vrste, bilo izričito ili podrazumevano, sa obzirom prema Canon veb prezentaciji za obuhvaćeni sadržaj ili usluge, ili da su stavljene na raspolaganje sa ovom Canon veb prezentacijom. Canon zadržava pravo na isključivu diskreciju da promeni ili povuče bilo koji sadržaj ili uslugu ponuđenu u Canon veb prezentaciji.

6. Odgovornost


Canon, bilo koja druga partija (bilo da je uključena u kreiranju, proizvodnji, održavanju ili isporučivanju ove Canon veb prezentacije), i bilo koje Canon-ove kompanije iz grupe i službenici, direktori, zaposleni, akcionari ili posrednici za bilo kojeg od njih, isključuju svu obavezu ili odgovornost za bilo koji iznos ili za bilo koju vrstu gubitka ili štete koje može proisteći prema vama ili trećim partijama, (uključujući bez ograničenja, bilo koju direktan, indirektan, kažnjiv ili posledičan gubitak ili štete, ili bilo koji gubitak prihoda, profita, krug klijenata, podataka, ugovora, upotreba novca, ili gubitak ili štete nastale od ili na bilo koji način u vezi sa prekidom poslovanja, bilo kao namerno našenje štete (uključujući bez ograničenja na nemarnost), ugovor ili na bilo koji drugi način u vezi sa ovom Canon veb prezentacijom ili u vezi sa korišćenjem, nesposobnosti za koršćenjem ili kao rezultat ove Canon veb prezentacije, bilo koje povezane veb prezentacije sa Canon veb prezenatcijom ili materijalom na takvim veb prezentacijam, uključujući ali ne ograničavajući na gubitak ili štete usled virusa koji mogu inficirati vašu računarsku opremu, softver, podatke ili ostalu imovinu zato što ste pristupili ili pretražili Canon veb prezentaciju ili preuzeli bilo koji materijal od Canon veb prezentacije ili bilo koje veb prezentaije povezane sa Canon veb prezentacijom. Ovo neće imati uticaja na vaša ustavna prava.

Ništa u ovim odredbama i uslovima neće isključiti ili ograničiti Canon-ovu odgovornost za (i) smrt ili lične povrede prouzrokovane svojom nemarnošću; (ii) prevarom ili (iii) bilo kojom odgovornošću koja se ne može isključiti ili ograničiti pod primenljivim zakonom.

7. Smernice za privatnost


Ako izaberete da se registrujete na bilo kom delu ove veb stranice kompanije Canon, slažete se da ćete kompaniji Canon pružiti tačne podatke koji se zahtevaju u obrascu za registraciju. Više informacija o načinu na koji koristimo i prosleđujemo vaše lične podatke potražite u ovim SMERNICAMA ZA PRIVATNOST.

Informacije pružene u obrascu ili na drugi način putem veb stranice kompanije Canon koristiće kompanija Canon, što u svrhu ovog odeljka 7 takođe obuhvata kompaniju Canon Europe Ltd, u svrhu pružanja usluga koje ste zatražili putem veb stranice kompanije Canon.
S vremena na vreme, kompanija Canon, njene povezane kompanije ili predstavnici mogu da upotrebe ove informacije u marketinške svrhe ili da bi vas obavestili o drugim proizvodima i uslugama za koje verujemo da bi vas mogli interesovati. Vi određujete želite li da primate takve informacije označavanjem odgovarajućeg polja u obrascu za registraciju. Budući da su informacije pružene u e-poruci, možete da opozovete prijavu na listu slanja. Vaše lične informacije mogu da se povežu sa informacijama pregledača, drugim povezanim Canon kompanijama i trećim stranama (kao što su pružaoci usluga hostinga) u svrhe utvrđene iznad i u smernicama u vezi sa kolačićima, kao i u svrhu grupne administracije. To može podrazumevati prenos podataka izvan Evropskog ekonomskog prostora. Neki od ovih primalaca mogu da se nalaze u zemljama koje nemaju iste zakone o zaštiti privatnosti kao i države članice EU, međutim, budite sigurni da su uspostavljene neophodne mere za zaštitu poverljivosti i bezbednosti vaših podataka.
Posvećeni smo zaštiti vaše privatnosti. Vaši lični podaci se čuvaju na bezbednom računaru i u fizičkoj kartoteci i neće biti obrađivani ni u koju drugu svrhu osim onih navedenih u ovim smernicama za privatnost. Server koji Canon koristi za skladištenje ovih podataka dostupan je isključivo određenim nezavisnim agencijama, izvođačima radova i/ili ovlašćenom osoblju kompanije Canon pod strogom kontrolom kompanije Canon („Ovlašćeno osoblje“). Ovaj server takođe je povezan na internet preko zaštitnog zida, pa stoga nije dostupan javnosti.
Delići informacija poznati kao kolačići biće instalirani na vašem računaru radi prikupljanja statističkih informacija uključujući navigacione putanje, broj poseta, klijente koji se ponovo vraćaju i posete po stranici. Jedine lične informacije koje kolačić može da sadrži su informacije koje sami pružite. Kolačići nisu u stanju da čitaju podatke sa vašeg čvrstog diska. Koristimo ove kolačiće da bismo lakše utvrdili korisnost informacija koje pružamo i da bismo videli koliko je naša veb stranica prilagođena korisniku. Kompanija Canon ne deli informacije koje sakupi putem kolačića sa drugim subjektima koji ne predstavljaju kompaniju Canon niti ih prodaje trećim stranama. Ako ne želite da primate kolačiće sa naše veb stranice, možete da podesite pregledač tako da vas upozori pre nego što prihvatite kolačić, kao i da odbijete kolačić kada vas pregledač upozori na njegovo prisustvo. Takođe možete da odbijete kolačiće tako što ćete ih isključiti u pregledaču. Nije neophodno da kolačići budu uključeni da biste mogli da koristite bilo koju oblast veb stranica kompanije Canon.
Imate pravo da pristupite svojim podacima, ispravite ih, ažurirate ili izbrišete tako što ćete pristupiti odgovarajućoj vezi ka vašem profilu ili tako što ćete proslediti zahtev na consumer.deletion@canon-europe.com.
Čuvaćemo vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno da vam pružimo usluge koje ste zatražili ili tokom bilo kog dodatnog perioda u skladu sa zakonom.
Canon može s vremena na vreme ažurirati ove smernice za privatnost. Ove izmene mogu da utiču na naše korišćenje vaših ličnih podataka. Ažurirane smernice za privatnost biće dostupne na veb stranici kompanije Canon bez prethodnog obaveštenja.

Više informacija o tome kako koristimo informacije klijenata potražite u našim smernicama za privatnost podataka klijenata.

Smernice za privatnost za Canon sistem za regrutovanje na mreži

8. Trgovačka oznaka


Ne smete prikazivati ili upotrebljavati na bilo koji način Canon-ove trgovačke oznake ili trgovačke oznake Canon grupe bez prethodno napismene dozvole od strane Canon-a.

9. Canon Europa N.V.


Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Holandija
Tel 0031 20 545 8545
Faks 0031 20 545 8222

Br. registracije: Registracioni broj kompanije: 33166721
PDV br: NL005916343B01

10. Merodavni zakon


Ove odredbe i uslovi su merodavni od strane i u skladu sa Engleskim zakonom. Sporovi koji nastaju u vezi sa ovim odredbama i uslovima su predmet isključive jurisdikcije Engleskih sudova.

11. Autorsko pravo


Autorsko pravo © Canon Europa N.V. i Canon Europe Ltd2002-2005. Sva prava zadržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, ponovna distribucija, objava ili modifikacija bilo kojeg materijala ili softvera sadržan u Canon veb prezentaciji i potonjoj podršci bez prethodno napismene dozvole od strane Canon-a.

Version 1
Issue date: 23/02/2005