Vodič za korišćenje logotipa kompanije Canon

Saveti za ovlašćene partnere kompanije Canon i nezavisne prodavce

Kompanija Canon posvećuje veliku pažnju zaštiti svojih trgovačkih znakova i zaštićenih naziva. Iz tog razloga, kompanija Canon pripremila je ova uputstva za ovlašćene partnere i nezavisne prodavce u vezi sa tim kako smeju i kako ne smeju da postupaju sa logotipima i trgovačkim znakovima kompanije Canon na svojim veb stranicama i nalozima na društvenim mrežama.

Canon_logo_usage

DOZVOLJENO

  • Promovišite sebe i naziv vaše kompanije.
  • Navedite da su izneseni stavovi vaši, a ne stavovi kompanije Canon1.
  • Na veb stranici možete da koristite Canon logotip ako je prikazan pored opisa ili slike proizvoda kompanije Canon koji prodajete kao deo normalnog, legalnog poslovanja, u svrhu ukazivanja na poreklo.

NEDOZVOLJENO

  • Nemojte da koristite naziv „Canon“ niti Canon trgovački znak kao deo naziva vašeg domena ili naloga na društvenoj mreži.
  • Nemojte da koristite logotip „Canon“ niti deo logotipa kao ikonicu, sliku ili fotografiju naloga.
  • Nemojte da skraćujete logotip „Canon“, da ga menjate niti da ga kombinujete sa drugom reči ili slikom.
  • Nemojte da kupite naziv domena niti da otvorite nalog na društvenoj mreži koji sadrži reč „Canon“, zato što bi to predstavljalo povredu prava kompanije Canon2.
  • Nemojte pogrešno da se predstavljate niti da nagoveštavate da ste entitet kompanije Canon putem izbora slika, naziva i teksta.
  • Nemojte da objavljujete sadržaj koji je možda nelegalan, klevetnički ili može da se protumači kao uznemiravanje kompanije Canon ili bilo koje treće strane.

Preporučujemo vam da potražite nezavisni formalni savet u slučaju da imate pitanja u vezi sa tim kako da ova uputstva primenite na svoju veb stranicu ili naloge na društvenim mrežama.

Ako su vam potrebni dodatni detalji i korišćenju logotipa i trgovačkih znakova kompanije Canon, kontaktirajte corporate.communications@canon-europe.com da biste dobili kompletan PDF/dokument.¹ Upamtite da ste vi isključivo i pravno odgovorni za sav sadržaj koji objavljujete na mreži. Obavezno poštujte zakone o autorskim pravima, fer upotrebi, privatnosti, otkrivanju finansijskih informacija i druge primenljive zakone.

² Kompanija Canon će podneti zahtev za preuzimanje svakog naziva domena koji je kupila neka treća strana i koji sadrži trgovačke znakove kompanije Canon. Kompanija Canon će takođe sarađivati sa društvenim mrežama radi uklanjanja naloga koji povređuju prava kompanije Canon.