USLOVI KORIŠĆENJA CANON VIDEO TAKMIČENJA „ŽUDNJA ZA DALJINAMA“

1. PROMOTER I UČESNICI

1.1. Promoter je Canon CEE GmbH i registrovan u Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria („Canon“). Bilo koja firma, podružnica, partnerska kompanija ili drugo pravno lice kojim s vremena na vreme upravlja ili je pod zajedničkim upravljanjem sa kompanijom Canon u daljem tekstu će se nazivati „Canon podružnica“, a Canon i Canon podružnica će se zajedno nazivati „Canon grupa“.

1.2. Svi učesnici („Učesnici“) moraju biti fotografi amateri, stanovnici: Rumunije, Bugarske, Izraela, Hrvatske, Grčke, Slovenije, Srbije, Severne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Uzbekistana, Azerbejdžana, Gruzije, Moldavije, Jermenije, Kipra, Malte, Kazahstana, Ukrajine, koji imaju najmanje 18 godina.

1.3. Profesionalni fotografi ili oni koji zarađuju preko 20% svog godišnjeg prihoda od videografije i zaposleni u Canon grupi, njihove porodice, zastupnici i druge strane direktno uključene u ovo takmičenje i u sponzorstvo, nemaju pravo učešća.

1.4. Učešćem u ovom takmičenju, svi učesnici su se saglasili da ove odredbe i uslovi budu obavezujući za njih, osim ako nas pismeno ne obaveste da nisu.


2. TAKMIČENJE

2.1. Period za prijavu: Prijavite se od 00:01 h CET 13. maja 2024. do 23:59 h 12. jula 2024.

2.2. Posetite www.canon.rs/get-involved/wanderlust/ da biste popunili onlajn obrazac i naveli detalje o sebi (ime, edresa e-pošte, država čiji ste rezident). Zatim otpremite audio-vizuelni film („video zapis“) koji zadovoljava kriterijume navedene ispod u Članu 3 za učešće u ovom takmičenju.

2.3. Nije neophodna kupovina. Učešće u takmičenju je besplatno, a video zapise ne morate da snimite pomoću Canon uređaja.

2.4. Za učešće su potrebni pristup internetu i važeća edresa e-pošte.

2.5. Tokom perioda za prijavu dozvoljena je maksimalno jedna (1) prijava po osobi.

2.6. Nekompletne, nevažeće ili neprikladne prijave, ili prijave primljene posle datuma zaključenja prijema 12. jula 2024. u 23:59 h CET neće biti smatrane podobnim za objavljivanje ili nagrađivanje.

2.7. Podnošenjem prijave, svaki Učesnik ovim odobrava Canon grupi neopozivu, besplatnu Licencu koja se može dati u podlicencu, koja važi širom sveta, bez plaćanja tantijema, da objavljuje, ponovo objavljuje, prikazuje i koristi njegove/njene video zapise za sve svrhe povezane sa ovim takmičenjem, uključujući ali ne ograničavajući se na prikazivanje na veb stranicama Canon grupe, na nalozima i/ili kanalima društvenih medija Canon grupe, na bilo kojim drugim veb stranicama Canon grupe ili njenih zastupnika/ugovarača, i u marketinškim materijalima (uključujući i izložbe) koji se odnose na ovo takmičenje, do jedne godine po završetku takmičenja. Svaki Učesnik odobrava Canon grupi i njenim zastupnicima/ugovaračima pravo da moderira, modifikuje ili ukloni bilo koji video zapis ako ga smatra neprikladnim, u celini ili u delovima, za prikaz na veb stranici takmičenja ili u bilo kakvim materijalima u vezi sa takmičenjem. Učesnici takmičenja ovim se saglašavaju i da budu identifikovani i/ili da im se pripiše da su videografi ili kreatori video zapisa koji je predmet prijave.


3. KRITERIJUMI ZA PRIJAVLJIVANJE

3.1. U poslanim video zapisima moraju da se ogledaju sledeći kriterijumi:
a) Prikažite izazov – Kreirajte privlačan komercijalni video zapis o lokaciji po svom izboru. To može biti država, grad, mesto ili mesto zbivanja, čiju lepotu ili šarm želite da istaknete da biste inspirisali druge osobe da ih istraže.
b) Kreativnost – Da li je vaš pogled na tu lokaciju svež i originalan?
c) Produkcija – Da li je video zapis uređen na način koji podiže nivo sadržaja pomoću vizuelnih predstava i zvuka?
d) Storytelling – Koje emocije ili reakcije poslani video zapis izaziva. Da li je poslani video zapis zanimljiv, emocionalan ili podstiče na razmišljanje?

3.2. Prijavljeni zapisi moraju trajati najkraće trideset (30) sekundi a najduže jedan (1) minut, uz maksimalnu veličinu datoteke od 150 MB, i moraju biti poslani u formatu datoteke MP4. Učesnici ne smeju da otpremaju video zapise koji su prethodno osvajali nagrade ili priznanja na takmičenjima koje je organizovao Promoter ili neko drugo pravno lice.

3.3. Svaka Prijava mora da sadrži najmanje pedeset procenata (50%) snimka sa akcijom uživo.


4. ZAHTEVI U VEZI SA TAKMIČENJEM

4.1. Video zapis mora biti originalan i mora ga snimiti Učesnik.

4.2. Video zapis kojeg Učesnik pošalje ne sme da sadrži:
i) prepoznatljive osobe, osim ako Učesnik može da dokaže da su mu te osobe dale sve neophodne pisane dozvole za video zapis koji će Canon grupa poslati, koristiti i objaviti u okviru Člana 2.7 ovih Odredbi i uslova (imajte na umu da je na Učesniku odgovornost da bude zatražena odgovarajuća dozvola i da bude na zadovoljavajući način popunjen model izjave o ustupanju prava); ili
ii) umetničko delo, osim ako Učesnik može da dokaže da mu/joj je data Licenca da Canon grupa može da koristi i objavljuje takva umetnička dela u skladu s okviru Člana 2.7 ovih Odredaba i uslova ili
iii) logotipe i nazive brendova, osim ako Učesnik može da dokaže mu/joj je data Licenca da Canon grupa može da koristi i objavljuje takve logotipe ili nazive brendova u okrivu Člana 2.7 ovih Odredaba i uslova; ili
iv) scene koje su uvredljive, nepristojne, seksualne, ponižavajuće, klevetničke, nasilne, izopačene, uznemirujuće, preteće, nepoželjne u pogledu rase, koje se odnose na religiju, poreklo ili pol, ili koje se mogu negativno odraziti na naziv, reputaciju ili ugled Canon grupe ili bilo kog partnerskog brenda, ili koje su iz drugog razloga neprikladne za objavljivanje; ili
v) bilo šta što bi moglo da povredi prava bilo koje treće strane, uključujući prava intelektualne svojine, moralna prava ili prava privatnosti, ili što upućuje na bilo koji brend treće strane ili bilo koji naziv, logotip i/ili trgovački naziv treće strane; ili
vi) bilo kakav vodeni žig, obaveštenje o autorskom pravu ili informacije na osnovu kojih je moguće identifikovati Učesnika (dozvoljeni su napomena, obaveštenje o autorskom pravu u metapodacima video zapisa). Radi što veće pravičnosti odlučivanja, žiriju nije dozvoljeno da vidi imena Učesnika prilikom suđenja. Svaki poslani video zapis koji sadrži ime Učesnika, bilo kakav vodeni žig, obaveštenje o autorskom pravu ili bilo kakvu informaciju na osnovu koje je moguće identifikovati Učesnika, biće diskvalifikovan i neće biti predstavljen žiriju.

4.3. Učesnik nije poslao slike ili sadržaj koji su kreirani, generisani, uređeni, sastavljeni ili udešeni pomoću bilo kakvog softvera, alatki ili tehnologije u koje je ugrađen bilo kakav oblik veštačke inteligencije. To uključuje (ali ne ograničava se na) bilo kakvu upotrebu generativne veštačke inteligencije, uključujući funkciju Generative Fill (Generativna popuna). Ipak, korišćenje karakteristika koje su nerazdvojni deo proizvodne specifikacije kamera(npr. autofokus i obrada slike) neće rezultirati automatskom diskvalifikacijom, dokle god ne posumnjamo da je kamera modifikovana na bilo koji način. Od učesnika će možda biti zatraženo da dostave RAW ili odgovarajuću neobrađenu datoteku sa poslanim sadržajem, koja će biti analizirana u pogledu bilo kakve upotrebe tehnologije sa veštačkom inteligencijom, i može se koristiti i za procenu ostalih kriterijuma takmičenja (npr. komponovanje, prekomerno uređivanje i udešavanje) po nahođenju žirija. Ako ne pošaljete zahtevanu RAW datoteku pre isteka navedenog roka, bićete diskvalifikovani.

4.4. Učesnik se takođe saglašava da kompanija Canon kontaktira sa njim u cilju administriranja takmičenjem ili u slučaju da Canon grupa poželi da razgovara o nekom drugom načinu korišćenja video zapisa poslanog na takmičenje.


5. GARANCIJE

Podnošenjem prijave, Učesnik garantuje i prihvata da:

5.1. Učesnik je jedini autor video zapisa;

5.2. Učesnik je vlasnik autorskih prava na video zapis;

5.3. Video zapis i svi elementi koji su prikazani u video zapisu ne povređuju bilo kakva prava (uključujući prava intelektualne svojine, moralna prava i pravo privatnosti) bilo koje treće strane;

5.4. u slučaju da se neka osoba ili slika osobe pojavljuje u video zapisu, Učesnik je dobio pisanu dozvolu od te osobe (osoba) da Canon grupa sme da koristi njihovu sliku (slike) kao što je opisano u ovim odredbama i uslovima; i

5.5. u slučaju kada je video zapis snimljen u drugoj državi a ne u državi čiji je Učesnik rezident, Učesnik se pridržava zakona koji važi u toj državi, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo kakve pravne zahteve u pogledu intelektualne svojine, moralnih prava i prava privatnosti.


6. NAGRADA

6.1. Jedan (1) pobednik će osvojiti kameru Canon EOS R5 C.

6.2. Canon će obavestiti pobednika na adresu e-pošte poslanu prilikom prijave u roku od 5 radnih dana od izbora pobednika, i zahtevaće od pobednika da odgovori i potvrdi da li ispunjava uslove i da li prihvata Nagradu, u roku od 10 kalendarskih dana od prvog kontakta. Ako pobednik ne odgovori na prvo obraćanje u roku od 10 kalendarskih dana, Canon zadržava pravo da diskvalifikuje pobednika. Ako diskvalifikuje pobednika, kompanija Canon zadržava pravo da dodeli nagradu rezervi, pobedniku izabranom na isti način. Rezervni pobednik možda će imati manje vremena za odgovor.

6.3. Kompanija Canon zadržava pravo da objavi ime i grad i državu pobednika ili da objavi ceremoniju dodele nagrade posle datuma takmičenja. Ako pobednik ne želi da takvi detalji budu objavljeni, to mora da sugeriše kompaniji Canon u trenutku kada dobije obaveštenje da je pobedio.

6.4. Nagrada nije prenosiva, i neće se moći zameniti gotovinom ili kreditnim alternativama. U slučaju da ponuđena nagrada bude nedostupna zbog okolnosti izvan naše kontrole, Canon zadržava pravo da ponudi alternativnu nagradu iste ili veće vrednosti.

6.5. Nagrada će biti poslana poštom pobedniku u roku od 30 kalendarskih dana posle proglašenja pobednika. U malo verovatnom slučaju da Nagrada ne stigne u roku od 30 kalendarskih dana posle kontaktiranja pobednika, pobednik će imati dodatnih 28 kalendarskih dana da obavesti kompaniju Canon slanjem poruke e-pošte na [info@canon.rs]. Ako pobednik ne obavesti Canon u tom roku, Canon zadržava pravo da ne pošalje ponovo nagradu ili da ograniči njenu vrednost po sopstvenom nahođenju.

6.6. U slučaju odbijene ili nepotvrđene nagrade, ona može biti dodeljena drugim učesnicima po apsolutnom i isključivom nahođenju kompanije Canon.

6.7. U slučaju da takmičenje nije moguće organizovati kao što je planirano iz razloga koji uključuju ali se ne ograničavaju na falsifikovanje, neovlašćenu intervenciju, prevaru, nepoštenje, tehničke probleme, ili iz bilo kog drugog razloga izvan kontrole kompanije Canon a koji kvare ili utiču na administriranje, bezbednost, pravičnost, integritet ili pravilno sprovođenje ovog takmičenja, kompanija Canon zadržava pravo da diskvalifijuje bilo kog pojedinca koji manipuliše postupkom prijavljivanja ili ne postupa u skladu sa ovim Odredbama i uslovima i da otkaže, izmeni ili suspeduje takmičenje ili proglasi nevažećim bilo koju od ovim obuhvaćenih prijava.

6.8. Ne preuzimamo odgovornost za prijave koje su izgubljene, odložene, krivotvorene, oštećene, pogrešno usmerene ili nepotpune ili koje ne mogu biti isporučene iz bilo kakvih tehničkih, dostavnih ili drugih razloga. Dokaz o slanju neće biti prihvaćen kao dokaz o prijemu. Canon grupa ne garantuje kontinuiran ili bezbedan pristup stranici za prijavu.

6.9. Ako su Učesnici poreski obveznici u državi čiji su rezidenti i ako prime poklon naveden u članu 6.1. ovih uslova korišćenja promocije, možda će morati da plate poreze prema lokalnim zakonima.

6.10. Prihvatanjem ovih uslova korišćenja promocije, Učesnici se saglašavaju da plate sve neophodne poreze koji se pojave kao posledica primanja - osvajanja poklona. Organizator promocije nije odgovaran za bilo kakve nepravilne i (ili) nezakonite radnje učesnika u vezi sa poreskim i bilo kojim drugim zakonima.


7. IZBOR POBEDNIKA

7.1. Sve važeće prijave primljene tokom perioda za prijavu (podložno moderaciji) nezavisno će oceniti žiri. Biće održana dva (2) kruga ocenjivanja da bi se uži izbor sveo na deset (10) finalista na osnovu kriterijuma takmičenja, kao što je detaljno opisano u Članu 3. Od deset (10) finalista, žiri će izabrati jednog (1) pobednika.

7.2. Pobednik će biti izabran između 15. i 26. jula 2024. godine.


8. LIČNI PODACI

8.1. Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Austria, je Kontrolor podataka u vezi sa svim ličnim podacima koje su dostavili Učesnici. Lični podaci koje ste poslali biće čuvani na bezbednom i biće preneseni na bezbedan server izvan države boravišta subjekta podataka. Lični podaci prikupljeni od Učesnika podležu Politici privatnosti korisničkih podataka kompanije Canon https://myid.canon/canonid/#/policy .

8.2. Bilo koji ili svi lični podaci dostavljeni za sprovođenje ovog takmičenja biće korišćeni isključivo u svrhu ovog takmičenja i, po potrebi, za marketinške svrhe Canon grupe i/ili bilo kod zastupnika kojeg ona odredi za pomoć u sprovođenju takmičenja u ime Promotera, i neće biti otkrivani trećoj strane za bilo kakvu svrhu, osim ako ne dobijemo vaš pristanak.


9. ODRICANJE ODGOVORNOSTI

9.1. Kompanija Canon zadržava pravo da odbije da prihvati prijavu ili da nadoknadi punu vrednost bilo koje nagrade ako bude smatrala da je došlo do zloupotrebe ili narušavanja odredbi i uslova ovog takmičenja.

9.2. Kompanija Canon zajedno sa svim povezanim agencijama i kompanijama neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak (uključujući, ali ne ograničavajući se na indirektan, poseban ili posledični gubitak profita), trošak ili oštećenje pretrpljeno(bilo da proizilazi iz nemarnosti neke osobe ili ne) u vezi sa ovim takmičenjem ili prihvatanjem ili korišćenjem Nagrade, osim odgovornosti koje ne mogu biti zakonski isključene. Ništa ne oslobađa Canon grupu odgovornosti za smrt ili ličnu povredu koji su posledica njenog nemara.

9.3. U slučaju spora u vezi sa interpretacijom ili implementacijom ovih pravila po bilo kom pitanju koje se odnosi na ovo takmičenje, odluka Direktora kompanije Canon je konačna i nećemo ulaziti u prepisku u vezi sa tim.

9.4. Ako bilo koji sud kompetentne nadležnosti ili druga kompetentna vlast utvrdi da je bilo koji deo ovih uslova nevažeći, nezakonit ili nesprovodiv, takav deo će biti izdvojen od ostatka ovih uslova, koji će nastaviti da važe do najvišeg nivoa dozvoljenog zakonom.

9.5. Prijave moraju biti izvršene direktno od strane pojedinaca koji se prijavljuju za takmičenje. Grupne prijave od strane grupa trgovaca, potrošača ili trećih strana neće biti prihvaćene. Nepotpune ili nečitke prijave i prijave koje su poslane mašinski ili na neki drugi automatizovani način zajedno sa prijavama koje u potpunosti ne zadovoljavaju zahteve ovih Odredbi i uslova biće diskvalifikovane i neće biti uzimane u obzir. Ako postane očigledno da Učesnik koristi računar(e) da bi zaobišao ove uslove tako što, na primer, koristi „skriptu“, „grubu silu“, maskirajući svoj identitet manipulisanjem IP adresama, koristi identitete koji nisu njegovi ili bilo koja druga automatizovana sredstva da bi povećao stepen učešća tog Učesnika u takmičenju na način koji nije u skladu sa pravilima takmičenja, prijave tog Učesnika biće diskvalifikovane i biće otkazana dodela bilo kakve nagrade. Učesnicima nije dozvoljeno da se prijavljuju pomoću anonimnih usluga e-pošte kao što su, ali ne ograničavajuće se na, GuerillaMail, Dispostable ili Mailinator.

9.6. U slučaju protivrečnosti između ovih Odredbi i uslova i detalja u promotivnom materijalu, prednost će imati detalji izneseni u Odredbama i uslovima.


10. JURISDIKCIJA

Pošto sve vi potrošač-učesnik, zakoni države čiji ste rezident važiće za ovo takmičenje, i imate pravo da pokrenete sudski postupak na svom maternjem jeziku i pred svojim lokalnim sudovima. Vaša lokalna organizacija za savetovanje potrošača će moći da vas posavetuje o vašim pravima. Ove Odredbe ne ograničavaju bilo kakva vaša zakonska prava koja su na snazi.